Koppels die uit elkaar gaan worden meestal geconfronteerd met de vraag wat er met hun woning én hypotheek kan/moet gebeuren. Er zijn drie mogelijkheden: ofwel verkopen, ofwel toebedelen/overnemen ofwel in onverdeeldheid houden. In de bemiddelingsgesprekken worden deze mogelijkheden met elkaar afgewogen; immers het is niet vanzelfsprekend die keuze te maken, niet enkel om financiële redenen maar ook omwille van de emotionele aspecten die een rol spelen. Bemiddelaar Eric De Corte gidst jullie doorheen de mogelijkheden, geeft alle nodige informatie en zorgt ook voor een berekening van de kosten zodat de partners goed alle aspecten kennen alvorens een beslissing te nemen. Maak een afspraak voor een deskundige begeleiding. Eric bereidt ook alles voor, zet alles oordeelkundig op papier, zodat jullie slechts eenmaal bij de notaris moeten zijn, en dat is om te tekenen.

Verkoop woning bij scheiding

Afhankelijk van de financiële mogelijkheden die scheidende partners hebben kunnen koppels soms niet anders dan de woning verkopen. Immers vaak wordt het gezinsinkomen (meer dan) gehalveerd en is het niet mogelijk dat één van beide partners de woning overneemt. Verkopen kan uit de hand, of via de notaris of via een immo-kantoor. De verkoopprijs schatten is een hoofdstuk apart; in een ander artikel meer hierover. Nadat de verkoopakte is verleden voor de notaris wordt de verkoopprijs als volgt verdeeld: het saldo van de hypothecaire lening komt in mindering en vaak ook andere kosten zoals bvb. wederbeleggingskosten voor de bank, commissieloon immo-kantoor, ongedaan maken van de hypothecaire inschrijving. Afhankelijk van het feit of er ja dan neen persoonlijke inbreng is geweest door één of beide partners, dient rekening gehouden met een voorafname, en dan pas wordt het saldo verdeeld. Ook de verdeling kan ongelijk zijn; de oorspronkelijke aankoopakte kan een ongelijke verdeling voorzien of sommige bepalingen in een huwelijkscontract zijn richtinggevend.

Overnemen van  de woning bij scheiding

Toebedelen of overnemen of in de volksmond heeft men het vaak over ‘uitkopen’. In dit geval neemt één van beide partners de woning over. Er wordt een schattingsprijs bepaald die de basis vormt voor navolgende berekening. Van de schattingsprijs worden afgetrokken: bedrag openstaand saldo aan kapitaal van de hypothecaire lening, eventuele voorafnames (zie vermelding hiervoor bij verkopen). Er wordt rekening gehouden met eventuele bepalingen in aankoopakte of huwelijkscontract en vervolgens wordt dan het saldo verdeeld tussen beide partners.

De overnemer neemt de lening over en dient vaak ook het deel dat aan de partner dient betaald, bij te lenen. Een niet onbelangrijk aspect: de bank bekijkt de nieuwe situatie als een nieuw dossier. Maw de bank gaat de solvabiliteit van de ontlener na: is hij/zij bij machte om het saldo van de hypothecaire lening verhoogd met de bijkomende lening alleen te betalen? Elke bank heeft hiervoor zijn eigen criteria maar feit is vandaag dat dergelijke toezeggingen niet meer vanzelfsprekend zijn. Dikwijls is het dan ook zo dat de woning wel moet verkocht worden omdat geen van beide partners financieel de leningslast alleen kan dragen. Niet zelden moeten beide partners dan gaan huren en betalen ze op die manier zelfs meer dan voorheen met een maandelijkse hypothecaire aflossing. Bijkomende aspecten zijn dat de overnemer wordt geconfronteerd met extra kosten zoals bvb registratierechten (misierietaks) en de erbij horende notariskosten, notariële en registratiekosten voor een nieuwe hypothecaire lening.

Ook na de scheiding: we houden het huis samen in eigendom

Een woning kan ook in onverdeeldheid worden gehouden. Middels een notariële akte beslissen de partners om de woning ‘onverdeeld’ in eigendom te houden. Redenen die hier vaak aan de bron liggen zijn bvb.  de kinderen niet met een verhuis confronteren, ze in hun vertrouwde omgeving houden, er is een zaak gevestigd in de woning, een vorm van voordeel in natura voor diegene die blijft wonen. Verscheidene aspecten dienen geregeld inzake hypothecaire lening: hoe wordt de lening verder afgelost, wie betaalt of blijven beiden betalen, is er later bij verkoop of toebedeling een verrekening voorzien. Verder dient besproken: de wettelijke maximumtermijn (5 jaar) om in onverdeeldheid te blijven en hoe dit kan worden herzien, de eventuele betaling van een woonstvergoeding met betaling maandelijks of 'in een uitgesteld relais', de bepaling van de omvang ervan, afspraken over de betaling van eigenaarskosten en bewonerskosten.

Met deze toelichting werd het tipje van de sluier gelicht. Immers bij de concrete besprekingen komen alle aspecten in detail aan bod en wordt dit in de EOT regelingsovereenkomst door de bemiddelaar uitgeschreven in een rubriek ‘onroerende goederen’. Deze tekst wordt aan de notaris overgemaakt die deze tekst integreert in de  notariële akte. De notaris komt enkel voor dit gedeelte tussenbeide. Twee geregistreerde notariële akten worden tesamen met andere noodzakelijke attesten en afschriften gevoegd bij de onderhandse EOT regelingsovereenkomst die door de bemiddelaar samen met het verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingeleid bij de rechtbank. Voor niet-gehuwden wordt een aparte overeenkomst opgesteld.

Wat uw bemiddelaar doet

In een bemiddeling wordt alles op een rustige constructieve wijze uitgeklaard en wordt samen naar de best mogelijke oplossing gezocht. Koppels worden door mij begeleid zodat ze de juiste keuze (kunnen) maken. Ook een berekening van de mogelijke kostprijs wordt door mij uitgevoerd zodat koppels vooraf een volledig beeld hebben en niet meer geconfronteerd worden met onverwachte kosten. Ook worden de koppels wegwijs gemaakt in wat er dient te gebeuren met het desolidariseren van één van de partners voor wat de hypothecaire lening betreft. Tegenwoordig komt het meermaals voor dat deze décharge door de bank niet wordt verleend waardoor de partner die de woning niet heeft overgenomen mee verantwoordelijk blijft en dus mee borg blijft staan. Het hoeft geen betoog dat dit een belangrijk element kan zijn in de besprekingen. De bemiddelaar legt ook de gevolgen hiervan nauwkeurig uit.

Maak een afspraak en geniet van een deskundige begeliding door de bemiddelaar.

Algemeen
Tags: 
Ons huis
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen