Elk jaar komt het terug, ouders die het niet eens zijn over de schookleuze en beroep doen op de bemiddelaars van NEO bemiddeling. Met welke elementen rekening houden? Ook wordt geschermd met 'het belang van het kind’: een terminologie die breed is en verschillende invullingen en betekenissen kent al naargelang de standpunten en wie er zijn/haar zeg over doet. Het ‘belang van het kind’ is dus zeker ook een thema voor ouders die volop in een echtscheiding zijn verwikkeld of na de scheiding zich buigen over de schoolkeuze van ‘hun’ kind. 

Vaak ontwikkelt zich een strijd, een welles-nietes, een stiekem inschrijven in een andere school, zelfs een procedure bij de jeugdrechtbank wordt aangespannen. Het gebeurt zelfs dat kinderen ingeschreven worden in een school, zonder dat de andere ouder ervan op de hoogte is, of zelfs tegen de zin van de andere ouder. Wat kan je dan doen? Dat lees je in een ander blogartikel. Het is dan ook goed te weten dat ouders beroep kunnen doen op een derde onafhankelijk persoon (een ouderschapsbemiddelaar - erkend bemiddelaar van NEO)  om hun keuze en hun beslissing te ‘bemiddelen’. In een bemiddeling komen partijen dan samen tot een vergelijk, waarbij ‘het belang van het kind’ voorop staat maar ook de praktische beslommeringen van vader en moeder een plaats hebben.

Redenen voor switch van school

Een verhuis, een overgang van lager naar middelbaar onderwijs, (vermeende) moeilijkheden met leerkrachten en/of schooldirectie, het zich niet goed voelen van een kind waarvan één ouder dit assimileert met de school, een school dichter bij de werkplaats van de ouder, en wat nog meer. Allemaal mogelijke redenen waarom een ouder zijn/haar kind in een andere school wil inschrijven. Ouders gaan immers uit van de stelling dat het ‘het beste” is voor het kind. Maar wat is “het beste voor het kind”? Het “beste” heeft verschillende kanten die dus niet altijd overeenstemmen met de visie en de mening van beide ouders.
Het is dan ook goed eens te kijken wat kan en waarmee moet worden rekening gehouden.

Strijd om eigen invulling van ‘het belang van het kind’ en gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag

In een gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag bepalen ouders ook de keuze van de school; doen ze dat 'samen' of wordt de andere ouder geconfronteerd met de (eenzijdige) keuze van de andere ouder? 

De keuze van de school wordt ingegeven door een aanvoelen, door een rationeel afwegen van wat een goede school is, wat het beste past voor het kind, en mogelijks nog andere factoren die een rol spelen. Het is meteen duidelijk dat een gelijke visie van vader én moeder niet voor de hand liggend is; ook tussen niet-gescheiden partners zijn er verschillende meningen. Sprekend is dat een scheiding die lopende is of die reeds heeft plaats gehad, een gemeenschappelijke visie vaak bemoeilijkt omdat ‘het gelijk hebben’ belangrijk is.
“Het belang van het kind” komt in een strijd dan ook vaak in de verdrukking, het eigen gemak primeert soms, de eigen zin doordrijven is vaak de leidraad.

Tips voor een goede schoolkeuze

De 'gouden tip' bestaat niet, wel zijn er verschillende elementen die een rol spelen: praktische zaken zoals het voorhanden zijn van voor- en naschoolse opvang, de afstand tussen de verschillende verblijfplaats van vader en moeder van/naar school, de nabijheid van een school. In deze is niet altijd het aantal km belangrijk maar mogelijks de tijd die nodig is om die km af te leggen; kortom niet onbelangrijke maar praktische overwegingen.
Maar er zijn nog andere factoren die spelen en die direct te maken hebben met het belang van het kind:  is het een school ‘op maat’ van het kind, waaraan hecht die school belang, hoe is de sfeer, welke mentaliteit heerst er, mogelijks zelfs welk type van kinderen lopen er school. Elke school heeft  ook een eigen visie en legt haar eigen accenten; denk hierbij aan projectonderwijs, graadklassen, een sterke leerling- en ouderbetrokkenheid, een groene school. Maar mogelijks heeft jullie kind om één of andere reden (thuissituatie, ziekte, beperking, voorsprong of achterstand) bijzondere aandacht nodig. 

Recent verscheen in Knack een interessant artikel over marketing in het onderwijs; een onderdeel van dit artikel zijn '7 tips voor de beste schoolkeuze': bestudeer de lesroosters, vraag om door een leerling rondgeleid te worden, consulteer het inspectieverslag, verken het schoolgebouw, staar je niet blind op de slaagkansen aan de universiteit, informeer naar extra trajecten en check waarvoor al die laptops worden gebruikt.

Wat is nu ‘het belang van het kind’?

Het is dus nodig en belangrijk om naar het belang van het kind te kijken. Wat is nu dit belang? Je kan terugvallen op de Kinderrechten waarin dit belang meer algemeen wordt beschreven, maar feit is dat het gaat over zorg, bescherming en waarden. En dit loopt niet altijd gelijk voor vader en voor moeder, zelfs niet altijd voor leerkrachten en schooldirectie. Eén en ander wordt anders ingevuld.

De mening van de kinderen is ook belangrijk maar ze laten beslissen is niet aan de orde zolang het geen 18 j is. Ten allen tijde dient voorkomen te worden dat de onenigheid tussen vader en moeder afstraalt op het kind, immers dit kan een loyaliteitsconflict teweeg brengen; het kind zit dan geklemd tussen beide ouders en zit gewrongen omdat het geen van beide ouders wil kwetsen met het uiten van zijn keuze of voorkeur. Een blogartikel over een kind dat niet wil kiezen, kan je hier lezen.

Wat is dan het “beste”?

Ja wat is dan het beste? Dit is afhankelijk van de ouders, van het kind en van de omstandigheden. Het emotioneel en relationeel welzijn van het kind is bepalend. Er bestaat niet zoiets als "HET belang van het kind". Een kind heeft nooit één belang. Een kind heeft vele belangen, vaak met elkaar in tegenspraak. Dat is de realiteit van het leven. Door over "het belang van het kind" te spreken wordt één van de belangen tot HET belang gepromoveerd en de andere belangen tot bijkomstig of nietszeggend gedegradeerd. Het gaat dus niet alleen om de schoolkeuze alleen maar om veel meer dan dat. Dit aan bod laten komen brengt ouders dichter bij elkaar en doet de echte belangen aan bod komen waardoor finaal een keuze gemaakt wordt waar beide ouders achter staan.

In een ouderschapsbemiddeling worden de moeilijkheden maar ook de mogelijkheden aangepakt. Niet gemakkelijk voor geen van de partijen, maar waardevol om samen te trachten naar de best mogelijke oplossing voor het kind, waarbij ook de belangen van vader en moeder niet uit het oog worden verloren.

Blijf niet met vragen zitten, maar maak een afspraak. Neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via het contactformulier

Kies voor ‘jullie’ overeenkomst 

Hou het welzijn en het belang van de kinderen voor ogen

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Ouderschapsbemiddeling
Tags: 
Kinderen, School, Schoolkeuze
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen