Bij een echtscheiding of het scheiden van samenwoners zijn er tal van zaken die dienen geregeld. Zo vormt alles wat de kinderen betreft een heel belangrijk onderdeel, en er zijn ook heel wat emotionele gevolgen. Maar ook zijn er een reeks van financiële aspecten die bij een scheiding om de hoek komen zien en waarbij het nodig is dat je terecht komt bij een deskundige en ervaren begeleider, een erkend bemiddelaar. In dit artikel belicht ik 7 van die aspecten.

Onderhoudsbijdragen voor de kinderen

De verblijfsgebonden kosten worden bepaald. Rekening houdend met de verblijfsregeling wordt een bedrag berekend dat de globale verblijfskost dekt. Zowel vader als moeder leveren een bijdrage rekening houdend met hun globaal inkomen en ook met een eventuele ongelijkmatige verdeelde verblijfsregeling van de kinderen.
Voor de niet-verblijfsgebonden kosten wordt eveneens een totale kost berekend waarna ook een verdeling plaats heeft tussen man en vrouw, rekening houdend met hun globaal inkomen. Het kindergeld wordt in principe vóór de bepaling van ieders aandeel in mindering gebracht van de totale kost.
De buitengewone kosten worden verdeeld naar draagkracht van moeder en vader.
Meer info via de blogartikels over alimentatie en onderhoudsgeld.

Kindergeld of kinderbijslag

Belangrijk is dat het kindergeld als één geheel blijft beschouwd (en betaald!) omdat het ouderpaar anders verlies kan lijden door bvb rangverlies.
Verder dient ook de bestemming van het kindergeld bepaald; is het voor de moeder, of voor de vader, wordt het gedeeld, of komt het integrale bedrag op een kindrekening?
Meer info via de blogartikels over kindergeld en kindrekening

Onderhoudsuitkering voor één partner

In een echtscheiding kan er sprake zijn van een onderhoudsuitkering voor de economisch zwakste partner. Dit maakt het voorwerp uit van een bespreking met voor ogen een eventuele vergoeding voor de ouder die niet buitenshuis werkte omwille van bvb de zorg voor de kinderen en het huishouden. Ook een parttime job laat zich voelen in de berekening van het wettelijk pensioen, zodat indien nodig, er een vergoeding tegenover staat. Maar ook een groot inkomensverschil kan aanleiding zijn tot het betalen van een uitkering.
Bijkomend dient de duur van de periode van betaling afgesproken en de voorwaarden tot betaling afgesproken. Er kunnen zich immers situaties voordoen waardoor de uitkering niet meer moet betaald worden of dat er onverwachte situaties zijn die een aanpassing rechtvaardigen.
Voor de berekening van een mogelijk bedrag aan uitkering wordt met diverse factoren rekening gehouden.
Persoonlijk onderhoudsgeld voor een partner:  een gevoelig thema waarbij trouwens ook heel wat misvattingen heersen. Immers weinig scheidende koppels hebben kennis van de desbetreffende wet die van toepassing is, zowel in Echtscheidingen Onherstelbare Ontwrichting of Echt scheidingen Onderling Toestemming.
Meer info via de blogartikels onderhoudsuitkering

Belastingen bij scheiding

Wanneer zijn de huwelijkspartners geen ‘fiscale’ partners meer? Met wat dient rekening gehouden om de meest optimale fiscale regeling af te spreken.
Dit geldt voor de kinderen, bvb: wie heeft kinderen ten laste en welk fiscaal voordeel heeft de andere partner, is er mogelijkheid voor fiscaal co-ouderschap en wensen de partners dit?
Maar ook dient de nodige aandacht besteed aan de fiscale aspecten ingeval van persoonlijk onderhoudsgeld voor een partner.
Meer info via de blogartikels fiscaliteit

Hypothecaire lening en andere schulden

Als het koppel dat wenst te scheiden samen een hypothecaire lening heeft of partners hebben hypothecaire leningen op hun persoonlijke naam; dan is het belangrijk om de nodige regelingen te treffen inzake décharge; maw het geschrapt worden als mede-ontlener.
Als koppels beschikken over een onroerend goed dan dient de bestemming afgesproken, gaan ze het pand verkopen, neemt één partner het over of houden ze het samen onverdeeld. Eén van deze drie opties dient uitgewerkt, waarbij dus ook aandacht dient gegeven aan de hypothecaire lening.
Ingeval van het ‘overnemen’ van het eigendomsdeel van de andere partner dient er berekend of dit kan, hoeveel verdeeltaks (miserietaks) dient betaald en hoeveel notaris- en aktekosten er moeten worden betaald. Al deze zaken worden door Eric berekend en uitgewerkt.
Meer info via de blogartikels in ons huis

Sociale toelagen

De nodige aandacht dient ook besteed aan het in aanmerking komen voor bepaalde sociale toelagen en tussenkomsten. Zo kan ook de domicilie en het ten laste hebben van de kinderen belangrijk zijn om in aanmerking te komen voor bepaalde tussenkomsten.

Pensioenen en Groepsverzekeringen

Aandacht is nodig voor de pensioenen: welk bedrag aan pensioen mag worden verwacht, is er mogelijkheid voor een echtscheidingspensioen, zijn er extra voorzieningen getroffen bvb in de vorm van een verzekering met kapitaalopbouw via de werkgever (groepsverzekering) en wat doe je ermee? Welk deel valt eventueel in gemeenschap en dient het ja dan neen verdeeld?
Het hoeft geen betoog dat ook in deze materie het bestaan van een huwelijkscontract, het huwelijksstelsel of een samenlevingscontract richtinggevend kunnen zijn.
Meer info via de blogartikels groepsverzekering en pensioen

Deskundig advies en duidelijke uitleg met begeleiding bij de keuzes en beslissingen

Overduidelijk dat voornoemde financiële aspecten een deskundig advies vergen, dat een uitleg en toelichting op maat van het koppel moet zijn, dat je best een expert terzake onder de arm neemt met alle info en expertise onder één dak.
Voor dergelijk advies en een degelijke begeleiding op maat, tot en met de opmaak van de finale scheidingsovereenkomst en inleiding bij de rechtbank, kan je terecht bij Eric De Corte.
Raadpleeg de website www.ericdecorte.be en je krijgt meteen al heel wat praktische nuttige informatie te lezen over alle aspecten ivm scheiden.  

Blijf niet met vragen zitten, maak een afspraak: neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

Een eerlijke verdeling van ons vermogen, klein of groot

De juiste keuzes maken over onze financies

 

Echtscheiding
Tags: 
echtscheiding, scheiden, Fiscaliteit, Alimentatie, Onderhoudsgeld, Onderhoudsuitkering, kindergeld, Pensioen, Groepsverzekering
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen