Over het mislopen van tussenkomsten en diverse voordelen, fiscale en andere, doen nogal wat geruchten de ronde. Deels omdat mensen niet optimaal zijn geïnformeerd. Sommige ouders zijn dat wel en nemen dan contact met me op om met hun ex tot een nieuwe overeenkomst te komen. Niet altijd makkelijk want alle partijen moeten overtuigd zijn van de win-win-situatie; dus ook de nieuwe partners van de ex-partners...

Essentieel is echter dat scheidende partners vóór hun scheiding een degelijke en sluitende overeenkomst (kunnen) maken; als ze daartoe bereid zijn. Dat voorkomt later nieuwe discussies en onenigheden en gevoelens van tekort gedaan zijn.
Daarom dat het belangrijk is om bij de scheidingsregeling goed geïnformeerd te zijn, en vooral goed begeleid te worden door een ervaren bemiddelaar die bemiddelt… tot in de puntjes. Bij Eric zijn jullie hiervoor aan het goede adres: administratief, sociaal, fiscaal en juridisch.

De domicilie is vaak bepalend!

Over wat gaat het? Over een aantal zaken die het mogelijk maken dat ouders maximaal de mogelijkheden benutten waardoor ze beiden het maximaal mogelijke voordeel genieten van een reeks van zaken die hen als gescheiden partners en nieuw samengestelde gezinnen treffen.

Het hoeft geen betoog dat vaak de domicilie van de kinderen medebepalend is, welke ouder (en dus ex-partner) de voordelen geniet.
Belangrijk om het navolgende goed te verstaan en in een juiste context te plaatsen: de uitleg in deze artikels gaat ervan uit dat scheidende of reeds gescheiden partners tot een vergelijk komen via bemiddeling. De regelingen hierna kunnen slechts worden gerealiseerd; als je door de bemiddelaar goed en volledig wordt geïnformeerd en beide partners  bereid zijn om tot een consensus te komen, of als het niet anders kan tot een compromis.
Het hoeft geen betoog dat via een strijd voor de rechtbank regelingen zoals hierna beschreven ‘science fiction’ zijn! Ook in notarissenakten is het ernaar speuren met een vergrootglas. Geen verwijt aan de notarissen maar notarissen plaatsen in een notariële akte wat de scheidende partijen de notaris voorleggen. De scheidende partners zelf moeten dus het zelf allemaal goed weten en zelf aan alles denken. Allesbehalve evident.

Omdat het een te lang artikel zou worden , werd het in twee opgedeeld.
In een eerste artikel behandel ik de fiscale aspecten, de tussenkomsten van het ziekenfonds en het kindergeld. In een volgend tweede artikel komen aan bod: studiebeurzen, nutsvoorzieningen,  onroerende voorheffing, veblijfsregister, pensioenen.

Eric op RADIO 2

Op 31 mei was Eric te gast bij Radio 2. Hij gaf duiding bij het begrip DOMICILIE. Ook werden toelichtingen gegeven over het verblijfsregister en enkele sociale en fiscale aspecten die gekoppeld zijn aan de domicilie. Ook werd het belang benadrukt van het bespreekbaar maken van deze zaken tijdens een bemiddelde scheidingsregeling. Immers enkel als je goed geïnformeerd bent, kunnen de beste beslissingen genomen worden. Herbeluister de uitzending vanaf 00:48:28 op http://radioplus.be/#/radio2-vlaams-brabant/herbeluister/46b884f6-3726-1...

FISCAAL: wees attent voor fiscale aspecten

Wie heeft de kinderen ten laste?
Wie geniet welk voordeel als één ouder de kinderen ten laste heeft?
Welk fiscaal voordeel heeft de ouder bij wie de kinderen fiscaal niet ten laste zijn?
Kan het globale fiscale voordeel gelijkelijk worden verdeeld tussen beide ouders?
En hoe gaat dat dan: doet de fiscus dat of wordt dat geregeld in de scheidingsovereenkomst?
In welke gevallen zijn de kinderen niet meer ten laste?
Hoeveel mogen kinderen als student bijverdienen om aanvullend aan het onderhoudsgeld nog ten laste te zijn?

Een correct antwoord op deze vragen geeft de ouders een duidelijk beeld, zodat ze goed gedocumenteerd en met kennis van zaken in een materie die hen niet eigen is, toch de juiste en de best mogelijke beslissingen nemen.

Bondig komt het er op neer dat in alle gevallen beide gescheiden ouders altijd een fiscaal voordeel hebben; alleen kan de grootte van het voordeel danig van elkaar verschillen. Het is dan ook belangrijk dat scheidende partners weten wat kan, wat moet en hoe één en ander ‘gelijk te trekken’ is; tenminste als ze dit willen.

Fiscaal co-ouderschap

Er is de mogelijkheid van fiscaal co-ouderschap, tenminste als er gelijkmatig verdeelde huisvesting is en gezamenlijke uitoefening van het gezag. Het totaal bedrag aan fiscaal voordeel omwille van kinderlast wordt door de fiscus gelijkelijk verdeeld over beide ouders. Dat kan momenteel echter maar tot de leeftijd van 18 j. ATTENTIE: LEES OOK DIT ARTIKEL dat leeftijdgrens van 18 j opheft
Fiscaal co-ouderschap zorgt niet alleen voor een gelijke verdeling van het fiscaal voordeel voor de kinderlast, maar ook is het gemakkelijk: er moet niets bewezen worden t.a.v. de fiscus, mits natuurlijk de goede juiste clausules in de scheidingsregeling zijn vermeld. Maar de meest voordelige optie is het fiscaal co-ouderschap niet altijd. Ik bereken voor de partners of  fiscaal co-ouderschap financieel interessant is of niet. Maar de afweging van het ‘gemak’ telt ook mee voor hen. De impact van waarvoor je kiest is dus belangrijk.

Fiscaal in mindering brengen van betaalde alimentatie

Immers partners die scheiden kunnen ook opteren voor een andere regeling. Eén ouder heeft de kinderen ten laste en behoudt ook integraal dat voordeel. De andere ouder bij wie de kinderen geen deel uitmaken van het gezin, kan de betaalde bijdragen aan onderhoudsgeld fiscaal in mindering brengen à rato van 80%. Als hierop het marginale belastingtarief wordt toegepast kom je tot het fiscaal voordeel van deze ouder.
Maar aan welke voorwaarden dient voldaan, welke bewijsstukken moeten in welke gevallen kunnen getoond worden?
Welke kosten zijn fiscaal wel en welke niet fiscaal aftrekbaar? 
Sommige ouders bezondigen zich bewust of onbewuist aan het aftrekken van kosten waarvan bij voorbaat geweten is dat ze niet aftrekbaar zijn. ‘Pyrus- en veldslagoverwinningen’ zijn het, want de ‘oorlog’ wordt gewonnen door de fiscus. Als het dossier wordt gelicht door de fiscus dan kan de fiscus zonder enig probleem tot drie fiscale jaren terug gaan. Een verwittigde ouder is er twee waard!

Kruislingse optimalisatie

Er is ook een kruislingse optimalisatie mogelijk, waarbij elke ouder officieel kinderen ten laste heeft. Ouders verdelen dan het aantal kinderen ten laste onder elkaar. Dit lijkt soms fiscaal het meest aantrekkelijke maar een berekening bewijst vaak het tegenovergestelde. Bovendien is er extra administratief en rekenwerk mee gemoeid. Ook de fiscus kijkt over de schouder mee. Voorzichtigheid is dus geboden. Laat dus eerst berekenen of deze optie wel de meest interessante optie is.

TUSSENKOMSTEN ZIEKENFONDS: op welk ziekenboekje staan de kinderen?

Alle terugbetalingen van ziektekosten (bv. dokterskosten) en aanvullende voordelen (bv. inschrijvingsgeld sportclub of kamp) worden overgeschreven op de rekening van de ouder bij wie de kinderen ten laste staan.

Maar als kinderen ziek worden wanneer ze bij de andere ouder verblijven, dan kunnen de tegemoetkomingen overgeschreven worden op de rekening van de ouder die voor de kosten instond. Hoe dit dient geregeld varieert per mutualiteit.
In de scheidingsovereenkomst wordt één en ander duidelijk bepaald en beschreven zodat er geen misverstanden ontstaan en elke ouder toekomt wat hem toekomt. In de beschrijving van de kostenregeling die ik als bemiddelaar opmaak, vormen de bestemming van de tussenkomsten van ziekenfondsen en hospitalisatieverzekeringen een apart hoofdstuk.

Een echtscheiding heeft echter ook gevolgen als één van de partners een ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangt. De gewijzigde gezinssamenstelling heeft immers een invloed op het bedrag van de uitkering. 
Een ouder die op het moment van de echtscheiding een ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangt, neemt best zo spoedig mogelijk contact op met het ziekenfonds. Vooraf de financiële gevolgen kennen, laat toe om er in de berekening van de draagkrachtverhouding tussen vader en moeder, rekening mee te houden.

KINDERGELD: wie komt wat toe en welke regeling is het voordeligst voor nieuw samengestelde gezinnen?

Bij het opstellen van de scheidingsregeling krijgen scheidende partners van mij als bemiddelaar steeds een zeer uitvoerige uitleg over de kostenregeling. De bestemming van het kindergeld is daar slechts één onderdeel van.
Immers er zijn verscheidene factoren die een rol spelen.
Werken ouders met een kinderekening of niet?
Wordt het kindergeld rechtstreeks op die kinderekening betaald?
Of spreken ouders af om het kindergeld te storten op rekening van één ouder die dan al of niet dat kindergeld bij zich houdt of die een deel ervan doorstort aan de andere ouder?

In een ouderschapsovereenkomst, meer bepaald de kostenregeling, worden ook wijzigingsclausules vermeld. Het komt voor dat ouders melding maken van het feit dat zij zich formeel akkoord verklaren om de bestemming van het kindergeld en de ganse kostenregeling te herzien van het ogenblik dat één of beiden een nieuw samengesteld gezin met kinderen vormt. Immers de omvang van het bedrag aan kindergeld kan dan variëren. Alles hangt af van hoe de ouders de kinderen hebben ‘verdeeld’ en welke bestemming zij aan de kinderbijslag hebben gegeven.

Maar specifiek voor nieuw samengestelde gezinnen kan dat wel een verschil maken, vermits de rangorde van het kind een rol speelt. Belangrijk is dan ook dat ouders deze situatie “voorzien” en er vooraf duidelijke afspraken over maken.
Wat de wet thans voorziet voor kindergeld en de rangorde van de kinderen ingeval van verblijfsco-ouderschap kan worden betreurd of betwist, maar zolang de regels niet worden aangepast dienen er alternatieve afspraken gemaakt te worden. In een bemiddeling kan dat.

Lees ook hier meer concrete en praktische informatie over het kindergeld: Wat met de kinderbijslag bij scheiding? Tips voor goede afspraken!

MAAK EEN AFSPRAAK: neem contact ofwel via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be of via het contactformulier of via 'laat een bericht achter'. Keuze uit 3 mogelijkheden, nu alleen nog de stap zetten!

Meer informatie over fiscaliteit, kindergeld en ondcerhoudsbijdragen kan je vinden via mijn blog en de respecteive tag; zie http://ericdecorte.be/blog 

Het gaat niet om sociale spitstechnologie.

Het gaat wel om het goed opstellen van scheidingsregelingen

Het gaat om het herzien van bestaande overeenkomsten in een balans WIN-WIN

Raadpleeg een expert

 

Echtscheiding
Tags: 
scheiding, echtscheiding, Fiscaliteit, Studiebeurs, Pensioen, kindergeld
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen