Ik besteed aandacht ook aan de thema’s studiebeurzen, nutsvoorzieningen,  onroerende voorheffing, veblijfsregister en pensioenen.omdat over het mislopen van tussenkomsten en diverse voordelen, fiscale en andere, nogal wat geruchten de ronde doen. Deels omdat mensen niet optimaal zijn geïnformeerd. Sommige ouders zijn dat wel en nemen dan contact met me op om met hun ex tot een nieuwe overeenkomst te komen. Niet altijd makkelijk want alle partijen moeten overtuigd zijn van de win-win-situatie; dus ook de nieuwe partners van de ex-partners...

Essentieel is echter dat scheidende partners vóór hun scheiding een degelijke en sluitende overeenkomst (kunnen) maken; als ze daartoe bereid zijn. Dat voorkomt later nieuwe discussies en onenigheden en gevoelens van tekort gedaan zijn. Daarom dat het belangrijk is om bij de scheidingsregeling goed geïnformeerd te zijn, en vooral goed begeleid te worden door een ervaren bemiddelaar die bemiddelt… tot in de puntjes. Bij Eric zijn jullie hiervoor aan het goede adres: administratief, sociaal, fiscaal en juridisch.

Deel 1 van deze twee artikels handelde over: de fiscale aspecten, de tussenkomsten van het ziekenfonds en het kindergeld. LINK!!

De domicilie is vaak bepalend!

Over wat gaat het? Over een aantal zaken die het mogelijk maken dat ouders maximaal de mogelijkheden benutten waardoor ze beiden het maximaal mogelijke voordeel genieten van een reeks van zaken die hen als gescheiden partners en nieuw samengestelde gezinnen treffen.

Het hoeft geen betoog dat vaak de domicilie van de kinderen medebepalend is, welke ouder (en dus ex-partner) de voordelen geniet. Belangrijk om het navolgende goed te verstaan en in een juiste context te plaatsen: de uitleg in deze artikels gaat ervan uit dat scheidende of reeds gescheiden partners tot een vergelijk komen via bemiddeling. De regelingen hierna kunnen slechts worden gerealiseerd; als je door de bemiddelaar goed en volledig wordt geïnformeerd en beide partners  bereid zijn om tot een consensus te komen, en als het niet anders kan tot een compromis.
Het hoeft geen betoog dat via een strijd voor de rechtbank regelingen zoals hierna beschreven ‘science fiction’ zijn! Ook in notarissenakten is het ernaar speuren met een vergrootglas. Geen verwijt aan de notarissen maar notarissen plaatsen in een notariële akte wat de scheidende partijen de notaris voorleggen. De scheidende partners zelf moeten dus het zelf allemaal goed weten en zelf aan alles denken. Allesbehalve evident.

Eric op RADIO 2

Op 31 mei was Eric te gast bij Radio 2. Hij gaf duiding bij het begrip DOMICILIE. Ook werden toelichtingen gegeven over het verblijfsregister en enkele sociale en fiscale aspecten die gekoppeld zijn aan de domicilie. Ook werd het belang benadrukt van het bespreekbaar maken van deze zaken tijdens een bemiddelde scheidingsregeling. Immers enkel als je goed geïnformeerd bent, kunnen de beste beslissingen genomen worden. Herbeluister de uitzending vanaf 00:48:28 op http://radioplus.be/#/radio2-vlaams-brabant/herbeluister/46b884f6-3726-1...
Als het niet meer te beluisteren is dan kan je hier de synthese lezen van de radiouitzending: https://radio2.be/de-inspecteur/gedeeld-ouderschap-gedeelde-waterfactuur 

STUDIEBEURZEN: welke ouder geniet welke beurs?

Een tweesnijdend zwaard.
Voorbeeld: een niet gescheiden gezin komt niet in aanmerking voor een studiebeurs omdat het gezinsinkomen te hoog is. Hetzelfde koppel is gescheiden en plots komen de kinderen wel in aanmerking voor een studiebeurs, omdat bvb één of beide ouders met het eenouderinkomen beneden de maximum drempels blijft.
Beide partners zouden dus bvb aanspraak kunnen maken op en genieten van een studiebeurs voor de kinderen; maar het is niet mogelijk om tweemaal voor dezelfde kinderen langs de kassa te passeren! In een bemiddeling bij mij wordt de bestemming van de studiebeurs duidelijk bepaald zodat elke ouder er van geniet.
Voorbeeld: Een nieuw samengesteld gezin met twee kinderen uit een vorige relatie waarvoor een regeling verblijfsco-ouderschap geldt, telt ook een gemeenschappelijk kind. In de aanvraag voor een studiebeurs zou dit gemeenschappelijk kind niet gelden als een derde kind, maar als een eerste kind. Dit kan raar klinken maar als de scheidingsregeling goed is opgesteld hoeft geen van de twee gezinnen hiervan nadeel te ondervinden. Tenminste als er duidelijk in de overeenkomst wordt gestipuleerd wat er met de studiebeurzen gebeurt, wie de aanvraag doet en wat met het saldo aan te verdelen schoolkosten gebeurt zodat de kosten en tussenkomsten gelijkelijk worden verdeeld..

Uit reacties die ik krijg op eerdere artikels blijkt ten overvloede dat in veel scheidingsregelingen (totaal) geen rekening wordt gehouden met mogelijke latere tussenkomsten, en de ‘kleine lettertjes’ voorzien niets of weinig. In de regelingen die ik opstel zijn er geen ‘kleine lettertjes’, alles is even duidelijk en transparant. Er moet eerst een duidelijke ouderschapsovereenkomst zijn tussen de ex-partners die in de wijzigingsclausules voorziet dat er zaken kunnen worden gewijzigd onder specifiek beschreven omstandigheden; meer dus dan ‘buitengewone omstandigheden’.

Beide ex-partners en de nieuwe partners moeten samen tot een nieuw vergelijk (willen) komen. Snel gezegd maar niet vanzelfsprekend omdat de kostenregeling dan ook dient herzien omdat er zich verschuivingen kunnen voordoen in het laste hebben van de kinderen om maximaal voordeel te kunnen halen uit de sociale voorzieningen.

Het gaat niet om sociale spitstechnologie. Het gaat wel om het goed opstellen van scheidingsregelingen. Uit de dossiers van de gerechtelijke aanstellingen die ik behandel, uit de second opinion overeenkomsten die me worden voorgelegd, blijkt overduidelijk dat aan sociale tussenkomsten onvoldoende en zelfs geen aandacht wordt besteed waardoor er later zure oprispingen zijn bij ex-partners omdat de ene zich benadeeld weet.

NUTSVOORZIENINGEN: welk gezin krijgt vermindering?

Geen spectaculaire bedragen en meer en meer verdwijnen deze verminderingen door recente politieke beslissingen. Maar het is zo dat sommige gezinssituaties voor bepaalde nutsvoorzieningen toch nog een voordeel kunnen opleveren.

Ook dit wordt ondervangen in de bemiddelingen bij Eric door een degelijk uitgewerkte kostenregeling. Immers in de opsplitsing van kosten wordt er rekening gehouden met verblijfsgebonden, niet-verblijfsgebonden en buitengewone kosten. Nutsvoorzieningen vormen in hun geheel een kost voor de kinderen, moeilijk tot op de eurocent uit te rekenen wat de meerkost is van kinderen voor verwarming, waterverbruik, elektriciteit en vaste telefoon, maar we baseren ons op officiële statistische cijfers van het NIS (Nationaal Insitituut Statistiek) zodat dit richtinggevend is. Een verdeling van de verblijfskosten rekening houdend met de verblijfsregeling én het globale inkomen van man en vrouw, is dus een correcte manier om verblijfskosten te verdelen. De wet van 19 maart 2010 is terzake duidelijk.

ONROERENDE VOORHEFFING: wie krijgt vermindering voor kinderlast?

Men heeft recht op een vermindering van de onroerende voorheffing voor de woning die men betrekt als eigenaar of als huurder indien het gezin de volgende personen telt:
- minstens twee kinderen in leven en/of
- een gehandicapte persoon.
De kinderen in leven moeten met het gezin verbonden zijn op 1 januari van het jaar. Belangrijk is dat het kan gaan om:
- de eigen kinderen
- een kind uit een vorige verbintenis, ongeacht of ze fiscaal ten laste zijn of niet.

Scheidende partners worden van tevoren attent gemaakt op dit fiscale voordeel. Het gaat weliswaar niet om grote bedragen (afhankelijk van het bedrag van de onroerende voorheffing), maar scheidende partners kunnen ook over deze materie een akkoord maken. Ze kijken vooruit en spreken tijdens de bemiddelingsgesprekken af hoe ze dit fiscale voordeel willen regelen.

VERBLIJFSREGISTER: kinderen niet gedomicilieerd bij de ene ouder genieten toch de gemeentelijke voordelen

In deze verwijs ik naar een eerder gepubliceerd artikel waarin duidelijk is vermeld wat het verblijfsregister inhoudt en wat dit oplevert aan gelijkgesteld voordeel.

Bondig:  in het verblijfsregister worden kinderen opgenomen met een verblijfsadres in een andere gemeente dan waar ze hun officiële domicilie hebben. Dit heeft tot gevolg dat deze kinderen ook van specifieke voordelen kunnen genieten als waren ze in die gemeente officieel gedomicilieerd. Sommige gemeenten geven immers voor bepaalde faciliteiten korting voor de eigen inwoners, bijvoorbeeld in het zwembad of voor de gemeentelijke speelpleinwerking of voor de bibliotheek.

PENSIOENEN: wie krijgt wat?

Over deze materie verschijnen er kortelings twee separate artikels: één over het echtscheidingspensioen (29 maart), één over de pensioensplit (12 april).

MAAK EEN AFSPRAAK: neem contact ofwel via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be of via het contactformulier of via 'laat een bericht achter'. Keuze uit 3 mogelijkheden, nu alleen nog de stap zetten!

Meer informatie over fiscaliteit, studiebeurzen en pensioenen kan je vinden via mijn blog en de respecteive tag; zie http://ericdecorte.be/blog 

Het gaat niet om sociale spitstechnologie.

Het gaat wel om het goed opstellen van scheidingsregelingen

Het gaat om het herzien van bestaande overeenkomsten in een balans WIN-WIN

Raadpleeg een expert

Echtscheiding
Tags: 
scheiding, echtscheiding, Fiscaliteit, Studiebeurs, Pensioen
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen