Kostprijs/Tarief Scheidingsovereenkomst Wat moet geregeld worden?

Elke overeenkomst Echtscheiding met Onderlinge Toestemming (EOT) of andere vorm van overeenkomst is maatwerk. Ook jullie regeling. Een eenheidsprijs voor eender welke bemiddeling is daarom niet mogelijk. De totale kostprijs verschilt van geval tot geval maar wordt zeer scherp berekend zodat onze diensten voor iedereen bereikbaar zijn. Ingeval van een forfaitair bedrag is de kost bij voorbaat gekend en zijn er geen onaangename kostprijs-verrassingen.

Enkele mogelijke kostprijsbepalende elementen :

 • Het al of niet aanwezig zijn van bijvoorbeeld:
   • Onroerende goederen (huis, appartement, grond), eventuele hypotheken, de bestemming (verkoop, in onverdeeldheid, toebedeling?)
   • Kinderen: verblijfsregeling, berekening mogelijk bedrag onderhoudsgeld
   • Persoonlijk onderhoudsgeld partner: zo ja de berekening ervan
   • Vennootschap: aandeelhouderschap partners of niet?
   • Groepsverzekeringen en eventuele andere verzekeringen
   • Andere mogelijke zaken: verdeling inboedel, andere schulden dan hypothecaire, wettelijk pensioen, regeling van belastingen,…
   • De complexiteit van bovenstaande zaken
   • Het al of niet bestaan van akkoorden of deelakkoorden tussen de partners of m.a.w. in hoeverre zijn de partners het al eens geworden

Dit maakt het mogelijk om een forfait te bepalen die alle kosten dekt: de nodige gesprekken, de tussentijdse ontwerpen van regelingsovereenkomst, de finale versie van overeenkomst tot en met de inleiding bij de rechtbank.
De totale kost is dus bij voorbaat gekend, er komen geen onverwachte buitensporige kosten uit de lucht vallen, de bemiddeling wordt niet nodeloos in de tijd gerokken en er worden geen oncontroleerbare kosten verrekend.
Duidelijkheid vanaf het eerste contact: zwart op wit in een bemiddelingsprotocol.
Een eerste vrijblijvend gesprek met jullie als koppel samen, kost forfaitair 120 € en is niet tijd gelimiteerd.
Informatieve individuele consultaties worden aangerekend aan uurtarief.
De prestaties in het kader van familiale bemiddeling zijn vrijgesteld van BTW.

Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen