Artikel  1

De factuur dient betaald te worden te Kapellen binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum.

Artikel  2

Elke andere door ons aanvaarde betalingswijze kan nooit novatie, noch wijziging of afschaffing van onze algemene voorwaarden veroorzaken.

Artikel  3

Betalingen na de termijn van artikel 1 brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10% per jaar , alsmede een forfaitaire vergoeding van 15 % op het factuurbedrag (met een minimum van 75€) als schadebeding. En dit te rekenen vanaf de dag volgend op de vervaldag van de facturen.

De schadevergoeding is verschuldigd zonder voorafgaandelijke inmorastelling en onverminderd in hoofdsom, de nalatigheidsinteresten, alle innings-, aanmanings- en vervolgingskosten.

Voormelde forfaitaire schadevergoeding is verschuldigd teneinde de kosten te vergoeden voor al de buitengerechtelijke onkosten, tijdsverlies, administratiekosten en erelonen.

Artikel  4

Bij wanbetaling zal  Comm. V Neo Bemiddeling niet verplicht zijn verdere leveringen en diensten uit te voeren volgens welke overeenkomst ook, alvorens de vervallen sommen vereffend zijn.

Artikel  5

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Artikel  6

In geval van betwisting zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel  7

Indien de klant niet akkoord kan gaan met de factuur, dient deze schriftelijk geprotesteerd te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum.

Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen