Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijke proces, waarbij partijen met begeleiding van een erkend bemiddelaar, samen, in der minne streven naar een oplossing van hun conflicten. Het is een volwaardig alternatief voor een rechtsgang.
Bemiddeling kan maar plaats hebben als betrokkenen bereid zijn om samen aan de bemiddelingstafel te zitten, en actief deel te nemen op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

Als jullie samen tot een vergelijk willen komen, niet kiezen voor een strijd en het eigen grote gelijk, dan is bemiddeling een bewuste keuze.
Jullie kiezen er voor om samen te werken aan een door u beiden gedragen oplossing.

NEO Bemiddeling onderscheidt zich door een aanbod van “alles onder één dak”.
Bij NEO krijg je alle antwoorden. Jullie moeten niet zelf op zoek naar antwoorden bij een notaris, advocaat, boekhouder of fiscalist.
NEO zorgt voor een snelle regeling.
NEO spreekt jullie taal, we werken op maat.
NEO zorgt een kwalitatieve regelingsovereenkomst, evenwichtig en duurzaam.
NEO bemiddelaars zijn erkend door het Ministerie van Justitie en bekwamen zich door regelmatig aan bijkomende vormingen deel te nemen.
NEO heeft een tevredenheidsscore van 9,1/10.
NEO bemiddelt… tot in de puntjes.
NEO gaat samen met jullie op weg naar een nieuwe toekomst.

Om te weten of de weg van bemiddeling iets voor jullie is, geeft navolgende zelftest een antwoord. Welke vragen kan je met JA beantwoorden?

 • Ik wil samen met mijn ex bepalen hoe we de verblijfsregeling / omgangsregeling voor de kinderen zien
  (ik wil dus geen verplicht opgelegde regeling)
 • Ik wens een duidelijke uitleg zodat we samen kiezen voor de best mogelijke fiscale regeling ‘kinderen ten laste’
  (voorbeeld: wat is fiscaal co-ouderschap, komen we ervoor in aanmerking en is dat de beste regeling voor ons)
 • Ik wil samen bepalen welke sociaal rechtelijke gevolgen aan wie toekomen
  (voorbeeld: bij wie hebben de kinderen hun domicilie en welke gevolgen en voordelen heeft dit)
 • Ik ben bereid om te praten en te onderhandelen
  (want ik wil geen dwang ervaren en ook niet opgezadeld worden met een vonnis waarmee geen van beiden tevreden is)
 • Ik wil goed geïnformeerd, samen met mijn ex, de best mogelijke beslissing nemen ivm de bestemming van onze gezinswoning
  (voorbeeld: samen bekijken of één van beiden de woning kan overnemen, wie blijft er wonen onder welke voorwaarden, wat is mijn deel van de opbrengst bij verkoop)
 • Ik wil tot redelijke oplossingen komen verwoord in een eerlijk evenwichtig aanvaarde schriftelijke overeenkomst
  (dus geen lange dure strijd met advocaten en finaal een vonnis van de rechter)
 • Ik en mijn ex willen samen een regeling binnen de kortst mogelijke tijdspanne
  (maw een doorlooptijd die je zelf mee in handen hebt en dus niet het ondergaan van de agenda van de rechtbank)
 • Ik wil een sluitende overeenkomst die maximaal rekening houdt met de verzuchtingen en wensen van beide partners
 • Ik heb later nog te maken met mijn partner en wil een goed contact bewaren
  (we worden ex-levenspartners maar we blijven wel altijd vader en moeder)
 • Onze communicatie loopt moeilijk en we hebben nood aan iemand die ons begeleid
  (samen praten en ook luisteren naar elkaar onder begeleiding)

Ongeacht het aantal JA antwoorden, heb je nu voor jezelf bepaald welke richting je uit wil. Bespreek dit met je partner en laat hem/haar ook deze eenvoudige zelftest doen.

Het doel is om samen tot een akkoord te komen; een akkoord dat door partijen ervaren wordt als eerlijk, aanvaardbaar en haalbaar.
Met zo’n akkoord worden alle geschillen geregeld, in een schriftelijke overeenkomst. Deze overeenkomst wordt gehomologeerd / bekrachtigd door de rechter met een vonnis, zodat er een juridische basis is.

Een bemiddeling kan maar een aanvang nemen als de betrokken partijen bereid zijn op vrijwillige basis aan de bemiddelingstafel te komen.
Ingeval van een scheiding (EOT of scheidingsregeling voor samenwonenden) of het maken van een ouderschapsplan / ouderschapsovereenkomst wordt tijdens een eerste gesprek alle nodige informatie verstrekt. Zo zijn koppels / ouders in scheiding, optimaal geïnformeerd over wat er bij een algehele regeling moet en/of kan.
Reken voor dit kennismakings- en informatiegesprek op minimum 1,5 u. NEO is immers van mening dat betrokkenen best eerst een algemeen beeld krijgen om dan pas in de details te duiken. Uiteraard worden op prangende vragen al de eerste antwoorden gegeven.

Als betrokken partijen aan het eind van dit kennismakings- en informatiegesprek bereid zijn om via NEO Bemiddeling aan een akkoord te werken, wordt een bemiddelingsprotocol / bemiddelingsovereenkomst toegelicht en ondertekend. Uiteraard nadat de op maat berekende kostprijs werd bekend gemaakt.
Een planning voor de volgende gesprekken (ca 1,5 à 2 u) wordt opgesteld, en de partijen ontvangen na betaling al een eerste embryonaal ontwerp van overeenkomst. Dit laat toe om rustig te lezen wat mondeling werd uitgelegd door de bemiddelaar.

De NEO bemiddelaar begeleidt en structureert verder de gesprekken en het proces, op een neutrale onafhankelijke en onpartijdige wijze.

Ingeval van een algehele scheidingsregeling, komen partijen gemiddeld na 3 gesprekken tot een consensus, waarna het document wordt ondertekend. Na toevoeging van de vereiste bijlagen wordt de echtscheiding en/of de regelingsovereenkomst door de NEO bemiddelaar ingeleid bij de rechtbank, voor bekrachtiging.

De concrete aanpak met alle informatie per fase in het proces, kan je vinden via deze link 

Elke overeenkomst Echtscheiding met Onderlinge Toestemming (EOT) of andere vorm van overeenkomst (bvb ouderschapsovereenkomst, aanpassing bestaande overeenkomst) is maatwerk. Een eenheidsprijs voor eender welke bemiddeling is daarom niet mogelijk. De totale kostprijs is verschillend van geval tot geval maar wordt zeer scherp berekend zodat onze diensten voor iedereen bereikbaar zijn.
We streven naar een forfaitair bedrag waardoor de kost bij voorbaat is gekend en er geen onaangename kostprijs-verrassingen zijn. Enkele mogelijke kostprijsbepalende elementen, al naargelang van toepassing:

 • Onroerende goederen (huis, appartement, grond), eventuele hypotheek, de bestemming (verkoop, in onverdeeldheid, toebedeling)
 • Kinderen: ouderlijk gezag, verblijfsregeling, kostenregeling met onder meer berekening van bedrag onderhoudsbijdrage (alimentatie) en fiscale regelingen, meegroei-ouderschapsplan
 • Persoonlijk onderhoudsgeld partner: zo ja de berekening ervan en de fiscale impact
 • Vennootschap: blijvend aandeelhouderschap van de partners of uitstap uit vennootschap
 • Groepsverzekeringen en andere verzekeringen
 • Andere zaken zoals onder meer verdeling inboedel, andere schulden dan hypothecaire, wettelijk pensioen, regeling van personenbelastingen,…
 • De complexiteit van bovenstaande zaken
 • Het al of niet bestaan van akkoorden of deelakkoorden tussen de partners of m.a.w. in hoeverre zijn de partners het al over sommige zaken eens geworden.

Meestal is het mogelijk om een forfait te bepalen die alle kosten dekt: de nodige gesprekken, de tussentijdse ontwerpen van regelingsovereenkomst, de finale versie van overeenkomst tot en met de inleiding bij de rechtbank.
De totale kost is dus bij voorbaat gekend, er komen geen onverwachte buitensporige kosten uit de lucht vallen, de bemiddeling wordt niet nodeloos in de tijd gerokken en er worden geen oncontroleerbare kosten verrekend.
Duidelijkheid vanaf het eerste contact: zwart op wit in een bemiddelingsprotocol.
Een eerste vrijblijvend gesprek met jullie als koppel samen, kost forfaitair 80 €.
Informatieve individuele consultaties worden aangerekend aan uurtarief.
De prestaties in het kader van familiale bemiddeling zijn vrijgesteld van BTW.

De NEO bemiddelaar heeft oog voor de wijze waarop partijen met elkaar omgaan, hoe ze met elkaar communiceren.
De bemiddelaar faciliteert de gesprekken op een neutrale onafhankelijke wijze.
De bemiddelaar brengt orde in de chaos, verduidelijkt, informeert; en doet dit op maat van de partners.
De bemiddelaar zorgt voor een juiste vraagstelling, geeft geen oordeel en zorgt voor de voortgang van de bemiddeling.
De bemiddelaar zorgt voor structuur, begeleidt de gesprekken en helpt partijen om samen tot een akkoord te komen, stelt een schriftelijke overeenkomst op die door beide partijen wordt onderschreven en wordt gedragen.

Een bemiddelaar mag de titel ‘erkend’ voeren als deze is toegekend door de Federale Bemiddelingscommissie van het Ministerie van Justitie. Cindy en Eric van NEO Bemiddeling hebben die erkenning, en kunnen uit dien hoofde de rechtbank vragen om een overeenkomst te homologeren.

De erkenning waarborgt dat de erkend bemiddelaar de nodige vormingen heeft gevolgd en voldoet aan de voorwaarden van permanente vorming. Een erkend bemiddelaar dient te beschikken over de nodige juridische en psychologische kennis en vaardigheden. De NEO Bemiddelaars zijn bijkomend gevormd op financieel en fiscaal gebied.

Een erkend bemiddelaar is gehouden aan een deontologische code.

Een bemiddeling neemt de tijd die nodig is om tot een akkoord te komen. Het kan in één sessie geregeld zijn, of er zijn meerdere sessies nodig. Dit is afhankelijk van de complexiteit, de aard van de geschillen, de mate van overeenstemming tussen partijen bij aanvang van de bemiddeling, de samenwerking en de bereidheid van partijen om samen tot een vergelijk te komen.

Het is essentieel dat beide partners / ouders / partijen samen aan het bemiddelingstraject deelnemen. Doel is immers om samen de bemiddeling te beleven om vervolgens tot een vergelijk te komen.

Eén partner kan ook alleen op consult komen bij een NEO Bemiddelaar, maar als nadien beide partners in bemiddeling komen, dan wordt door NEO als voorwaarde gesteld dat de andere partner weet dat de ene partner al bij de NEO Bemiddelaar op consult is geweest. Om de onafhankelijkheid en meerzijdige partijdigheid te waarborgen na het bezoek van één partner bij een NEO bemiddelaar, kan het bemiddelingstraject een vervolg krijgen bij een andere NEO bemiddelaar.

Het kan voorkomen dat een partner de bemiddeling stop zet, of dat de bemiddeling niet leidt tot een akkoord en overeenkomst. In dat geval volgt men een andere weg. Vaak rest dan enkel een rechtsgang.

Belangrijk is dat alles wat werd gezegd, getoond en geschreven tijdens de bemiddeling, niet kan gebruikt worden in een latere procedure voor de rechtbank, tenzij met het akkoord van beide partijen. Ook de erkend bemiddelaar dient zich aan deze geheimhouding te houden.

Ja dit is mogelijk. Partijen kunnen beslissen om een rechtsgang ofwel te stoppen of op te schorten, om te trachten via bemiddeling tot een akkoord te komen.

Ja ook dit kan. Het bemiddelingsprotocol van NEO Bemiddeling vermeldt deze mogelijkheid. De partner die de beslissing neemt om de bemiddeling stop te zetten dient de andere partner én de bemiddelaar hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Op dat ogenblik wordt de bemiddeling officieel als beëindigd beschouwd.

In deze is het ook belangrijk om de geheimhouding te respecteren; zie ook het antwoord op de vraag ‘Wat als we via bemiddeling niet tot een overeenkomst komen?’

Partners in scheiding kunnen zich ten allen tijde laten bijstaan door een advocaat of notaris, als ze dit al zouden willen. Partners kunnen ook eender welke andere deskundige betrekken bij het maken van de overeenkomst. Als deze derden aanwezig zouden zijn tijdens een bemiddeling, dan dient een vertrouwelijkheidclausule ondertekend.

Maar neen, je hoeft geen beroep te doen op een advocaat.

Ook de tussenkomst van een notaris is niet nodig.
Enkel wanneer een woning wordt toebedeeld aan / overgenomen wordt door één van de partners, of als een woning samen onverdeeld gemeenschappelijke eigendom blijft, is een notariële akte nodig. Het betreft dus enkel het gedeelte van de EOT-overeenkomst dat handelt over het onroerend goed.
De NEO bemiddelaar zorgt voor een sluitend akkoord tussen partijen en bezorgt de notaris de onderhandse overeenkomst in een Word document. Het ontwerp van notariële akte wordt door de bemiddelaar nagezien op overeenstemming van wat werd beslist door de partners. De bemiddelaar meldt de eventuele nodige aanpassingen aan het ontwerp, waarna de notaris de akte finaliseert en de partners de akte ondertekenen. Na registratie van de notariële akte zendt de notaris een afschrift van de akte met registratierelaas naar NEO, zodat de bemiddelaar de echtscheiding en de scheidingsovereenkomst kan inleiden bij de rechtbank.

NEO Bemiddeling draagt uitermate zorg voor alle persoonlijke gegevens van beide partners, en respecteert de voorschriften GDPR - General Data Protection Regulation, van kracht in België sinds mei 2018. GDPR wordt in België vertaald naar Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG.

NEO bewaart gedurende een periode van 10 jaar, in haar archief, navolgende documenten van de partners:

 • het ondertekende Bemiddelingsprotocol
 • de finale versie van de ondertekende schriftelijke overeenkomst
 • de finale berekening mbt bepaling van de onderhoudsbijdragen en/of onderhoudsuitkeringen,
 • in voorkomend geval het bewijs van inleiding van de overeenkomst bij de Rechtbank
 • e-mail verkeer.

Alle fysieke documenten worden de partners terug bezorgd.  Elektronische documentatie wordt  -behoudens tegenbericht van de partners-  binnen de 8 kalenderdagen na melding, vernietigd.

In principe enkel de rechtstreeks betrokken partijen. Echter met akkoord van beide partners mogen ook derden aanwezig zijn; bvb een advocaat, een ouder, een deskundige.
In geval derden aanwezig zijn tijdens een bemiddeling, dan dienen deze een vertrouwelijkheidclausule te ondertekenen.

De belangrijkste voordelen op een rijtje:

Snel
Een bemiddelingstraject bij een NEO Bemiddelaar verloopt beduidend sneller dan een juridische procedure.

Goedkoper
De kosten van de bemiddelaar zijn beduidend goedkoper dan via een rechtsgang. De kosten worden door u beiden gedeeld. Dus slechts één kost en geen kosten van advocaten.

Regeling op jullie maat
Elke scheiding is anders. NEO werkt op jullie maat naar oplossingen en afspraken die beter bij jullie passen. NEO Bemiddelaars zijn deskundig en onderlegd op juridisch, financieel en fiscaal vlak, zodat jullie een sluitende overeenkomst bekomen middels een onpartijdige en ‘warme’ begeleiding.

Geen strijd, wel een win-win
Al jullie geschillen en conflicten worden in der minne opgelost: basis voor een positieve communicatie als ex-partners maar blijvend vader en moeder van jullie kinderen. Hierdoor geen extra verzuring van de relatie, geen natrappen nà de scheiding, geen onherstelbare breuk.

Ja dat kan. De partner die de beslissing neemt om de bemiddeling stop te zetten dient de andere partner én de bemiddelaar hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Op dat ogenblik wordt de bemiddeling officieel als beëindigd beschouwd.

Bij stopzetting van de bemiddeling dient de geheimhouding van de bemiddeling gerespecteerd;  zie ook het antwoord op de vraag ‘Wat als we via bemiddeling niet tot een overeenkomst komen?’

Er is twijfel of jullie nog met de relatie verder willen. Maar jullie zijn onzeker over de keuze om te scheiden. Vragen, veel vragen:

 • Neem je wel de ‘juiste’ en ‘goede’ beslissing?
 • Je weet ook niet of je partner er nog voluit wil voor gaan.
 • Je hebt nood om samen met een vertrouwenspersoon de afweging te maken.
 • Is de relatie nog te redden?
 • Wat is er nodig om de relatie nieuwe zuurstof te geven?
 • Wat is jouw gewenste toekomst?
 • Komt jouw toekomstbeeld overeen met het beeld dat je partner heeft van samen verder op weg gaan?

 In zo’n situatie is relatieherstelbemiddeling aan te bevelen. Relatieherstelbemiddeling is echter geen relatietherapie. Relatieherstelbemiddeling is geschikt voor partners zoals jullie, die nog geen duidelijke beslissing hebben genomen om te scheiden of uit elkaar te gaan.
Uw NEO bemiddelaar helpt:

 • om de moeilijkheden in kaart te brengen,
 • om een balans op te maken van de relatie,
 • om met elkaar te praten,
 • om naar elkaar te ‘luisteren’.

Zo komen jullie uiteindelijk tot een slotsom; ofwel

 • gaan jullie volop voor jullie relatie,
 • of kiezen jullie voor een afkoelingsperiode
 • of beslissen jullie om uit elkaar te gaan.

Een nuttig blogartikel over relatieherstelbemiddeling kan je hier aanklikken; de titel is sprekend: "Relatieherstel: Beminnen is beslissen, Liefde is een werkwoord".

Van het ogenblik dat een koppel heeft beslist een bemiddeling met NEO op te starten, wordt een bemiddelingsprotocol / bemiddelingsovereenkomst ondertekend door alle betrokkenen, in drie exemplaren. Dit bemiddelingsprotocol bevat onder meer:

Algemene informatie over bemiddeling, het onderwerp van de bemiddeling, de geheimhouding, de kosten, welke prestaties door de betaling worden gedekt, hoe een bemiddeling kan worden gestopt, wat de rol en de taak van de bemiddelaar is, de aansprakelijkheid van de bemiddelaar.

Partners zijn feitelijk gescheiden:

 • Als gehuwden elk officieel een eigen woonplaats hebben en dus niet meer samen wonen. Ze zijn dan nog niet uit de echt gescheiden, en zijn dus nog steeds gehuwd.
 • Als wettelijk samenwonenden weliswaar apart wonen maar nog niet de wettelijke samenwoning officieel hebben beëindigd middels een verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

In principe is een officiële adreswijziging nodig maar als men materieel kan aantonen dat men effectief apart woont dan wordt dit ook aanvaard. Tenminste als er de nodige bewijzen kunnen voorgelegd worden, bvb een huurcontract, facturen van nutsvoorzieningen op naam van de huurder.

Een gehuwd koppel is pas definitief en wettelijk gescheiden als de echtscheiding is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente waar ze zijn gehuwd of in het DABS. Men is dus maar echtgescheiden als het huwelijk officieel opgehouden heeft te bestaan. 

Deze vorm van scheiding wordt dikwijls gebruikt om aan te geven dat er een feitelijke scheiding is. Het is een gerechtelijke procedure die het huwelijk niet beëindigt, maar die de wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten regelt en afzwakt.
Scheiden van tafel en bed is soms een oplossing voor koppels die het onverbrekelijk karakter van een kerkelijk huwelijk willen eerbiedigen, of om principiële of praktische redenen niet uit de echt willen scheiden. Ze scheiden enkel van tafel en bed. Letterlijk dus en het huwelijk wordt niet ontbonden. Wel vervalt onder meer de plicht tot samen wonen en de goederen en schulden worden gescheiden.

Een Echtscheiding Onderlinge Toestemming  - EOT -  kan maar plaats hebben als beide partners hieraan op vrijwillige basis mee werken, hun goedkeuring hechten aan de schriftelijke overeenkomst en samen het verzoekschrift tot echtscheiding ondertekenen.

De schriftelijke overeenkomst die NEO Bemiddeling opmaakt, omvat een regeling omtrent het Familierechtelijke en het Vermogensrechtelijke.
Concreet zorgt NEO er mede voor dat de partners tot een regeling komen van alle zaken die beschreven staan in het Gerechtelijk wetboek, art 1288 en 1289.

Het deel Familierechtelijk bevat bij NEO Bemiddeling concrete afspraken over onder meer:

 • De gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag
 • De verblijfsregeling van de kinderen
 • De kostenregeling van de kinderen
 • Een meegroei-ouderschapsplan
 • De partneralimentatie (onderhoudsuitkering) indien het geval.

Het deel dat het Vermogensrechtelijke betreft, houdt rekening met het huwelijkscontract en regelt onder meer:

 • De bestemming van en regelingen mbt onroerende goederen (de gezinswoning en andere eigendommen) of de concrete afspraken ivm het huurcontract
 • De verdeling van de roerende goederen zoals inboedel, financies, effectenportefeuille, verzekeringen met bijzondere aandacht voor pensioenverzekering, levensverzekering, groepsverzekering), personenbelasting, voertuigen, schulden (hypothecaire en andere), huisdieren
 • Het erfrecht
 • Regelingen omtrent vennootschappen

Bij inleiding van het verzoek tot echtscheiding en voorlegging van de EOT overeenkomst, horen een reeks van vereiste bijlagen. Alle info dienaangaande wordt door NEO Bemiddeling aan het scheidend koppel verstrekt.

Met feitelijke of wettelijke samenwoners die de relatie beëindigen, maakt NEO Bemiddeling twee overeenkomsten:

 • Eén overeenkomst behandelt het Vermogensrechtelijke,
 • een tweede overeenkomst betreft een ouderschapsovereenkomst /ouderschapsplan.

Het deel Vermogensrechtelijk houdt rekening met het eventueel bestaan van een samenlevingscontract, en regelt onder meer:

 • De bestemming van en regelingen mbt onroerende goederen (de gezinswoning en andere eigendommen die ze in onverdeeldheid zouden bezitten) of de concrete afspraken ivm het huurcontract
 • De verdeling van de roerende goederen zoals inboedel, gemeenschappelijke gelden, personenbelasting voor de wettelijk samenwonenden, gemeenschappelijke voertuigen, samen aangegane schulden (hypothecaire en andere), huisdieren
 • Regelingen omtrent vennootschappen

Het deel Familierechtelijk bevat bij NEO Bemiddeling concrete afspraken over onder meer:

 • De gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag
 • De verblijfsregeling van de kinderen
 • De kostenregeling van de kinderen
 • Een meegroei-ouderschapsplan
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen