Scheidende koppels hebben ook vragen i.v.m. huurcontracten. Wat als één partner de woning verlaat, wie is dan nog de huur verschuldigd? Tot wie zal of kan de verhuurder zich wenden om betaling te eisen? Moet het huurcontract worden ontbonden of kan het stilzwijgend verlengd worden als nog maar één partner de woning bewoont?
Hierna bondig een overzicht van wat kan en wat in sommige gevallen moet.

Wat moet en wat kan voor gehuwden die geen huwelijkscontract scheiding van goederen hebben?

Eerste vraag: wie heeft het huurcontract aangegaan?

Stel dat één partner het huurcontract heeft getekend vóór het huwelijk, is de andere partner dan erdoor gebonden als er geen huwelijkscontract scheiding van goederen is? Ja want door het huwen wordt de andere echtgenoot wettelijk medehuurder. Dus er zijn dan in de praktijk twee huurders alhoewel maar één heeft getekend.

Tweede vraag: Vanaf wanneer kan ik als medehuurder niet meer worden aangesproken?

Vanaf het ogenblik dat de echtscheiding definitief is, m.a.w. vanaf het ogenblik dat de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het koppel is gehuwd.

Derde vraag: we zijn niet gehuwd maar wel wettelijk samenwonend; gelden dan andere regels?

Van het ogenblik dat er officieel een wettelijke samenwoning is (dus na het afleggen van een verklaring op de burgerlijke stand), zijn de regels van toepassing alsof de partners zouden getrouwd zijn.

Vierde vraag: Het huurcontract is door beiden aangegaan maar één partner verlaat de woonst. Wie betaalt dan de huur?

Dit maakt het voorwerp uit van een afspraak tussen de partners, maar als er geen afspraak is dan wijzigt het verlaten van de woonst door één van beiden niets aan de verplichtingen t.o.v. de verhuurder. M.a.w. de verhuurder kan de betaling opeisen van de twee huurders, het contract blijft immers lopen en een opzeg van de huur is maar geldig als dit gebeurt door beide huurders samen.

Vijfde vraag: tot wanneer loopt die gezamenlijke betalingsverplichting t.o.v. de verhuurder? 

Tot zolang het huurcontract door beiden samen is opgezegd. Dus zonder opzeg van de huur loopt de betaalverplichting door tot zelfs na de scheiding. Het koppel zegt de huur niet op maar spreekt onderling af dat diegene die blijft wonen de huur alleen betaalt. Zelfs al staat dit zwart op wit, dan nog kan de verhuurder zich wenden tot beide partners; de huur is immers niet opgezegd en de verhuurder hoeft geen rekening te houden met wat twee partners overeen komen. Zij hebben samen een verplichting aangegaan t.o.v. de verhuurder.

Zesde vraag: kan de verhuurder de huur opzeggen of kan één huurder verder huren?

Beide kunnen. Als de verhuurder akkoord gaat dat één huurder de huurdersverplichtingen op zich neemt dan wordt dit best op schrift gesteld. Dat kan met een addendum aan het bestaand huurcontract, dat door beide huurders wordt getekend. Pas dan is de partij die de woonst heeft verlaten zeker dat hij/zij niet meer kan worden aangesproken om de huurdersverplichtingen na te komen.

Blijf niet met vragen zitten, improviseer niet, maak een afspraak, neem contact via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

Weten waarmee je akkoord gaat en wat de gevolgen zijn

Je hebt er alle belang bij goed geïnformeerd te zijn

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
Regeling, EOT, Huwelijksvermogensrecht, Ons huis, Scheiden?
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen