Het antwoord is neen. Als in de scheidingsregeling middels EOT (wetgeving 01-09-2007) niet is voorzien in een financiële regeling en vermeld is dat er geen herzieningsmogelijkheid is, dan kan achteraf geen partneralimentatie meer worden gevraagd of afgedwongen.

Ik krijg regelmatig vragen van gescheiden vrouwen en mannen over persoonlijk onderhoudsgeld, of zoals men soms zegt de partneralimentatie. Vragen of er jaren na de scheiding nog persoonlijk onderhoudsgeld kan gevraagd worden.
Navolgend antwoord is van toepassing voor scheidingsregelingen via een EOT – Echtscheiding Onderlinge Toestemming-.

De afspraken ivm persoonlijk onderhoudsgeld voor een partner zijn vervat in een scheidingsregeling die gezien moet worden als een dading; maw als in de regeling niet is voorzien in de betaling van persoonlijk onderhoudsgeld voor de partner, dan kan dat achteraf niet meer worden voorzien of gewijzigd tenzij beide partijen het hier samen over eens worden.

Het antwoord dat ik dan ook steevast geef aan de vraagsteller is: neen je kan niets meer ‘eisen’ nadat de hoger beroep periode is afgesloten en er in de scheidingsregeling géén alimentatie voor de ex-partner is opgenomen. Trouwens in een EOT bemiddeling wordt er niet ‘geëist’ maar worden de zaken besproken en komen de partners samen tot een vergelijk. Maar de vragen die ik kreeg handelen dus over de periode nà de scheiding en het feit dat initieel niets is voorzien als alimentatie voor de partner.

Kwaliteit van verstrekte informatie

Het is dus zeer belangrijk dat scheidende partners correct worden geïnformeerd over de impact van wat ze overeenkomen. Als bemiddelaar licht ik steeds de materie van het persoonlijk onderhoudsgeld uitvoerig toe en verwijs ik graag naar enkele van mijn blogartikels waarin duidelijk staat beschreven wanneer men aanspraak kan maken op een persoonlijke onderhoudsuitkering of zoals gemeengoed in de volksmond ‘de alimentatie’:  Moet ik mijn ex onderhoudsgeld betalen? Zo ja, hoeveel? en Win for life? Hoe bedrag aan onderhoudsgeld voor de partner bepalen?
Ook licht ik de scheidende echtparen  zeer duidelijk de betekenis toe van art 301 §7 BW. Met de opname van dit artikel in de scheidingsregeling wordt immers afstand gedaan van elke herzieningsmogelijkheid.

Kwaliteit van de scheidingsovereenkomst

Het feit dat ik van mij onbekend zijnde personen deze vragen krijg is veelzeggend. Ofwel is hen bij de opmaak van de overeenkomst de (juiste) informatie niet verstrekt, of onvolledig, of onjuist, of heeft betrokkene niet de impact verstaan van de gebruikte clausule in de scheidingsovereenkomst.

Niet alleen aan dit onderwerp wordt tijdens de bemiddeling de nodige tijd besteed maar voor elk onderwerp in de EOT-scheidingsregeling wordt de nodige tijd genomen. Het is immers belangrijk dat de partners in scheiding goed en correct geïnformeerd worden, dat ze attent gemaakt worden op de mogelijkheden en keuze-opties én dat hen de impact van de voorgenomen beslissingen uitvoerig wordt uitgelegd. Op deze manier worden misvattingen voorkomen, en zijn beide partijen 100% op de hoogte van de inhoud waarmee ze samen vrijelijk instemmen.

Wees VOORAF goed geïnformeerd en gedocumenteerd

De keuze van de persoon van bemiddelaar is dan ook belangrijk: kies voor een ervaren bemiddelaar, die je kan toetsen met bvb de veelheid aan nuttige informatie die wordt verstrekt door publicaties en blogartikels, door de referenties in de vorm van getuigenissen van klanten.

Wees dus goed geïnformeerd.
Stel alle vragen die je hebt.
Wees zeker dat je de antwoorden goed hebt verstaan zodat je 100% hebt begrepen wat er werd uitgelegd.
Zo ben je pas zeker van je stuk.

Wees kieskeurig met de keuze van je bemiddelaar

Blijf niet met vragen zitten, maak een afspraak: neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

 

Echtscheiding
Tags: 
Scheiden?, Onderhoudsuitkering, Onderhoudsgeld, Alimentatie
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen