Vanaf aanslagjaar 2023  bekomen gescheiden ouders met minimum twee kinderen elk de helft van het fiscaal voordeel onroerende voorheffing. Dit gebeurt echter niet automatisch en er zijn ook enkele voorwaarden aan verbonden die hier worden uitgelegd.

Wat is onroerende voorheffing – OV?    

OV is een belasting die eenmaal per jaar voor de eigen woning moet worden betaald;

 • De belasting OV wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen (KI); en is dus gelijk aan een percentage van het geïndexeerd KI;
 • Dit percentage wordt verhoogd met gemeentelijke, provinciale en agglomeratieopcentiemen;
 • Het KI is geen reëel inkomen, maar een fictief netto huurinkomen dat aan elk onroerend goed wordt toegekend, ook al wordt het niet verhuurd;
 • Alle KI zijn berekend met de waarde ervan in 1975, maw de waarde die de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (Kadaster) van de Federale overheidsdienst Financiën aan de woning heeft toegekend alsof het het jaar 1975 betreft;
 • Om de huidige actuele waarde van het KI te bepalen wordt het KI geïndexeerd.

Welke vermindering van onroerende voorheffing?

In bepaalde gevallen kan men een vermindering van de onroerende voorheffing genieten. In het kader van dit blogartikel gaat het over een vermindering van het ogenblik dat er minimaal twee kinderen zijn. Deze vermindering is niet nieuw, wat wel nieuw is; beide ouders kunnen aanspraak maken op een vermindering voor zover de kinderen in aanmerking komen voor gezinsbijslag (zeg maar Groeipakket). Tot en met aanslagjaar 2022 genoot enkel de ouder de vermindering bij wie de kinderen gedomicilieerd waren.

We besparen u de toelichting van de administratieve weg die de nieuwe toepassing heeft afgelegd. Maar een bestaande discriminatie werd nu dus  door het Vlaams Parlement met het Programmadecreet bij de begroting 2023 opgeheven.

Hoe kan men de vermindering bekomen?

De navolgende voorwaarden dienen vervuld:

 • Minimum twee kinderen die recht geven op gezinsbijslag en hun domicilie hebben in de woning waarop Onroerende Voorheffing wordt geheven;
 • De andere ouder dient voor 31 maart van het aanslagjaar een aanvraag in te dienen om het evenredig deel van het fiscaal voordeel te kunnen genieten;
 • Die andere ouder dient dan een wettelijk adres (domicilie) te hebben in het Vlaams Gewest;
 • Die ouder moet het bewijs leveren dat er op 1 januari van het aanslagjaar een gedeelde huisvesting is. Dat doen ze met een getekende overeenkomst, die bvb is geregistreerd of dat werd gehomologeerd door de rechtbank;
 • De gedeelde huisvesting hoeft niet gelijkmatig te zijn, dus verblijfsco-ouderschap is geen vereiste.

Is de vermindering ook van toepassing als men huurt?

Ja. Immers de vermindering aan Onroerende Voorheffing die de verhuurder ontvangt mag in mindering worden gebracht van de huur. Maw de proportionele verdeling van het fiscaal voordeel tussen de gescheiden ouders is dan ook van toepassing voor de ouder die een woning huurt.

Hoeveel bedraagt de vermindering?

De vermindering bedraagt 8€ per kind; dus voor twee kinderen 16€ en voor elk kind extra nogmaals 8€. Het bedrag wordt met een bepaalde coëfficiënt vermenigvuldigd. Die coëfficiënt is afhankelijk van hoeveel onroerende taksen de gemeente heft.

Een voorbeeld maakt duidelijk om welke bedragen het gaat.

 • Ouder A woont met twee kinderen in een gemeente  waar de opcentiemen op de OV 900 bedragen;
 • Ouder B woont in een gemeente waar de opcentiemen op de OV 1000 zijn;
 • Ouder A zal minder OV betalen  maar ook minder korting krijgen (92€);
 • Ouder B zal in dit voorbeeld 100€ korting ontvangen.

 

Het onderwerp van dit blogartikel is slechts één van de vele punten waarop NEO Bemiddeling tijdens de bemiddeling de aandacht vestigt. Zo zorgen Cindy en Eric ervoor dat partners in scheiding optimaal worden geïnformeerd. Immers pas dan is het mogelijk de best mogelijke beslissingen te nemen en krijgt de scheidingsovereenkomst de inhoud en vorm die partners er zelf willen aan geven.

Blijf niet met vragen zitten, maar maak dus nu een afspraak.

Keuze uit 2 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

 •          via telefoon 03 535 30 01 of
 •          via het contactformulier

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
scheiden, scheiding, echtscheiding, Fiscaliteit, EOT, Regeling
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen