Voor veel koppels die gescheiden zijn, is de keuze van de school een moeilijke zaak. Ze trekken immers niet altijd aan hetzelfde leer.

De schoolkeuze wordt dan een heikel punt en menige discussie volgt. Maar finaal dient wel beslist. Enige duiding wat je als ouders best voor ogen houdt en wat je kan doen als jullie het niet eens zijn.

Het is weer zover. Einde schooljaar is niet ver meer af, en ouders zijn op pad voor de keuze van een school voor hun kinderen. Het hoeft niet altijd fout te lopen maar voor ouders die er samen niet uit geraken is het belangrijk goed op de hoogte te zijn. Daarom dit, correcte informatie verstrekken is essentieel en één van de taken van een goede bemiddelaar. De navolgende informatie is bedoeld om het wettelijk kader te schetsen voor het geval een ouder toch tegen de zin in van de andere ouder een schoolkeuze zou maken of het kind van school zou veranderen.
Daarom is het goed om weten dat art 373 eerste lid van het burgerlijk wetboek stelt dat de ouders samen het gezag over de persoon van het kind uitoefenen. Artikel 374 eerste lid van het burgerlijk wetboek stelt bovendien dat ook de ouders wanneer zij niet langer samenleven in beginsel het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen. Ten aanzien van derden te goeder trouw wordt elke ouder afzonderlijk geacht te handelen met instemming van de andere ouder wanneer deze een handeling stelt die met het ouderlijk gezag verband houdt zie artikel 373 tweede lid burgerlijk wetboek. Als we dit lezen met de schoolkeuze voor ogen dan is daar heel wat over te zeggen.

Schoolkeuze? Gezamenlijke instemming van de beide ouders bij de inschrijving in school!

Het spreekt voor zich dat een school mag veronderstellen dat een ouder die een kind inschrijft de instemming van de andere ouder heeft, althans voor zover de school te goeder trouw handelt en geen kennis heeft van enige onenigheid.
Echter, van zodra de school kennis heeft van een onenigheid tussen de ouders, dient zij de gezamenlijke instemming van de beide ouders te hebben bij de inschrijving. Bij gebreke hieraan kan ze niet overgaan tot inschrijving en zullen de ouders zich dienen te wenden tot de jeugdrechter. Ter zake kan de jeugdrechter beslissen waar het kind dient ingeschreven te worden, dan wel het ouderlijk gezag volledig toekennen aan een van de ouders, dan wel een deel van het ouderlijk gezag, bijvoorbeeld de schoolkeuze toekennen aan een van beide ouders.

Mijn ex schreef mijn kind in in een andere school: ik wist van niets!

Als nu een ouder een kind inschrijft in een school zonder melding te maken van enige betwisting ter zake met de andere ouder wordt de school erna geconfronteerd met de betwisting van de inschrijving door de andere ouder. In deze gevallen blijft de leerling principieel ingeschreven in de school die hem of haar ter goeder trouw inschreef. De ouder die hiermee niet akkoord gaat dient dan een vordering in te stellen voor de jeugdrechtbank waarnaar de beslissing van de jeugdrechtbank door elke betrokken school dient gerespecteerd te worden.

Steekspel bij schoolkeuze: dan doe ik dat ook. En dan?

De ouder die evenwel niet akkoord gaat met de inschrijving in een bepaalde school, zou nu het kind in een tweede school kunnen inschrijven. De vraag die dan onmiddellijk dient gesteld te worden is of deze tweede school al dan niet ten goede trouw handelde. Indien de tweede school bij de inschrijving ten goede trouw er van uitging dat de inschrijving gebeurde met instemming van beide ouders bekomt de inschrijving in de tweede school voorrang en zal het kind dus in de tweede school de lessen moeten volgen waarbij de eerste school het dossier van de leerling aan de tweede school dient over te maken. Ingevolge de kennisgeving die de eerste school ontving, kan zij niet meer haar goeder trouw inroepen. Vanzelfsprekend kan dan de ouder die het kind heeft ingeschreven in de eerste school zich wenden tot de jeugdrechtbank.

Hoe zo'n (horror-)scenario vermijden?

Als ouders het niet eens geraken en om dergelijke scenario’s te vermijden is het dus aangewezen dat een ouderschapsbemiddelaar van NEO Bemiddeling beide ouders helpt om tot een vergelijk te komen. Bemiddelen kan echter maar als beide partners dit willen en ze bereid zijn samen naar een oplossing te werken. Het belang van het kind mag in het geheel van de discussie niet naar het achterplan verdwijnen. Wat dit ‘belang’ is kan je lezen in een ander artikel.

Blijf niet met vragen zitten, maar maak een afspraak. Neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of met het contactformulier

Kies voor ‘jullie’ overeenkomst en gok niet op een positief vonnis van de jeugdrechtbank

Hou het welzijn en het belang van de kinderen voor ogen

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

 

Ouderschapsbemiddeling
Tags: 
Kinderen, School, Schoolkeuze
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen