Pensioen?! Wat komt dat doen bij een scheidingsregeling? Koppels in scheiding kunnen tijdens een bemiddeling en de scheidingsovereenkomst heel wat afspreken. In het geval van ‘pensioen’ is het zo dat dit ten onrechte veelal geen aandacht krijgt; hetgeen op datum van het pensioengerechtigd zijn dan vaak zwaar op de maag valt. Immers vaak pas op dat ogenblik ziet men wat het effect is van jaren geen (wettelijke) pensioenrechten te hebben opgebouwd. Vooraf goed geïnformeerd zijn is dus geen overbodige luxe. Raadpleeg dan ook een ervaren bemiddelaar die een degelijke uitleg geeft.

Het onderwerp ‘pensioen’ vormt dus in de scheidingsregelingen die ik als bemiddelaar opstel, een wezenlijk onderdeel van een scheidingsregeling. Er wordt in de overeenkomst beschreven of elk voor het eigen wettelijk pensioen instaat, of niet. Het kan immers ook zo zijn dat er wordt voorzien in een bepaalde vorm van compensatie voor niet opgebouwde pensioenrechten.

Hoeveel bedraagt een gemiddeld pensioen?

De materie is complex en vergt veel tekst en uitleg. Het is dan ook onbegonnen werk om in dit artikel alles in detail te behandelen. Een ervaren bemiddelaar kan je tijdens de bemiddelingsgeprekken bij opstelling van de scheidingsovereenkomst wegwijs maken tussen alle ingewikkelde begrippen zoals wettelijk pensioen, rustpensioen, echtscheidingspensioen, extralegaal pensioen en groepsverzekering, zodat je over alles een regeling kan treffen met kennis van zaken. In dit artikel geef ik alvast de basis mee. Regelmatig krijg ik immers vragen van mensen die de pensioenleeftijd naderen of al op pensioen zijn: welke extra's zijn er, en waarop heb ik 'recht'? Vaak blijkt echter dat in de scheidingsovereenkomsten geen of onvoldoende aandacht werd gegeven, met alle nefaste gevolgen van dien. Pensioenregelingen en -afspraken hieromtrent die initieel niet in een EOT-overeenkomst werden voorzien, maken nadien geen kans meer om te worden aangepast. Een bemiddelaar met kennis van zaken is dus zijn geld meer dan waard. Mij kan je ook een second opinion vragen; leg dan ook jullie zelfgemaakte of ontwerpen van notariële akten voor. Voor een prikje krijgen jullie een professioneel nazicht. Lees hier hoe een second opinion verloopt.

Allereerst wil ik duiden op het belang van pensioen en je een idee geven over de bedragen die worden uitbetaald door de Staat. De bedragen die G. De Swert (ex-hoofd van de studiedienst en specialist sociale zekerheid) in 2014 de wereld instuurde, werden door geen enkele politicus of officiële instantie weerlegd of tegengesproken. Daarom kan de volgende informatie mogelijk de ogen openen van scheidende koppels waarvan één van de partners niet of slechts gedeeltelijk heeft gewerkt:
‘Begin 2013 kreeg een gepensioneerde van de privésector (werknemers en zelfstandigen) gemiddeld 1025 euro per maand. Een werknemer 1040, een zelfstandige 992. Een man 1154, een vrouw 907, een weduwe 936. Een Vlaamse gepensioneerde 1107, een Waalse 1073, een Brusselse 1053. Een gepensioneerde van de overheid mocht zich verheugen op gemiddeld 2.119 euro.’
 Niet vergeten: het gaat over bruto bedragen… ook dat nog!

Wettelijk pensioen: compensatie voor niet-gewerkte periodes?

In het geval dat één van de partners bepaalde periodes slechts deeltijds of niet heeft gewerkt om bijvoorbeeld te zorgen voor de kinderen en het huishouden, wreekt zich dat in het wettelijk rustpensioen. Het aantal jaren dat meetelt om het wettelijk pensioen te berekenen en de refertebedragen om het bedrag aan rustpensioen te berekenen, ondergaan de invloed ervan zodat een beduidend lager pensioen zal worden ontvangen.

Is het dan onredelijk als die partner vraagt om een regeling te bespreken om dit (deels) te compenseren? Hoe ziet zo’n compensatie er dan uit? Het kan een maandelijks bedrag zijn dat gedurende een bepaalde periode wordt betaald.  Of het kan ook een gekapitaliseerd bedrag zijn dat in beide gevallen wordt betaald in de vorm van persoonlijk onderhoudsgeld. Maar wees attent, het gaat telkens om brutobedragen waarvan de betaler fiscaal een deel recupereert en de ontvanger een deel aan de fiscus dient af te staan.

De berekening van het bedrag  aan wettelijk pensioen is niet makkelijk als de ontvanger ervan nog geen 55 jaar is. Immers pas vanaf de leeftijd van 55 jaar kan men een officiële simulatie bekomen van het ‘vermoedelijk’ bedrag aan rustpensioen. Voor personen jonger dan 55 jaar wordt met vooronderstellingen gewerkt. dit bemoeilijkt het resultaat van de berekening aanzienlijk omdat de opgebouwde pensioenrechten nog niet in (officiële) pensioenbedragen zijn uitgedrukt.

Wat is een echtscheidingspensioen?

Eventueel kan een uit de echt gescheiden persoon recht hebben op een rustpensioen op basis van de loopbaan als werknemer van de ex-echtgenoot/echtgenote. Dat echtscheidingspensioen kan worden toegevoegd bij het rustpensioen dat zij/hij ontvangt voor de eigen beroepsloopbaan.

Wie heeft recht op zo’n echtscheidingspensioen: niet de ex-partner van een ambtenaar. Lees in dit verband dit blogartikel
Wel de ex-partner van een loontrekkende of zelfstandige. Die kan hierop aanspraak maken onder bepaalde voorwaarden. Zo moet je 65 jaar zijn of op vervroegd pensioen zijn (gesteld). Je mag ook niet uit de ouderlijke macht ontzet zijn, je mag niet veroordeeld zijn omdat je de ex-partner naar het leven hebt gestaan. Je mag niet hertrouwd zijn, tenzij het nieuwe huwelijk opnieuw ontbonden is door echtscheiding of overlijden van de (nieuwe) partner.

Het zijn geen schatten en geen bergen van goud, het is wat het (maar) is. Voor het bepalen van de loopbaan worden de periodes van tewerkstelling en gelijkstelling van je ex gedurende de huwelijksperiode in aanmerking genomen. Het bedrag zelf wordt op dezelfde manier berekend als een gewoon rustpensioen. Voor de periode dat het huwelijk heeft stand gehouden wordt het pensioen berekend alsof je zelf de activiteit hebt uitgeoefend.  Maar als je voor een bepaald jaar eigen pensioenrechten in een ander stelsel hebt opgebouwd, dan krijg je geen pensioen als echtgescheidene, tenzij je aan die persoonlijke rechten verzaakt. Voor de jaren waarin je geen eigen rechten krijgt toegekend, ontvang je 60% van 62,5% van het jaarinkomen van je gewezen echtgenoot.

Kan ik aanspraak maken op de groepsverzekering van mijn ex?

Over dit thema heb ik recent een artikel geschreven, 'deelt je ex mee in de groepsverzekering?': 

In een volgend artikel meer informatie over de pensioensplit die op komst zou zijn.

Pensioen nog ver weg?! Denk er bij scheiding alvast NU al aan

MAAK EEN AFSPRAAK: neem contact ofwel via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be of via het contactformulier of via 'laat een bericht achter'. Keuze uit 3 mogelijkheden, nu alleen nog de stap zetten!

 

 

Echtscheiding
Tags: 
Pensioen, Groepsverzekering, echtscheiding, scheiden
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen