Bij het bemiddelen van de scheidingsovereenkomsten komt het regelmatig voor dat er schulden zijn aangegaan door één van de partners of door beiden samen. Hoe zit dat dan: wie is nog tot wat gehouden om verder de schulden af te betalen? Hoever reikt de hoofdelijke aansprakelijkheid van bvb belastingschulden?

Voor gehuwden dient rekening gehouden met het al of niet aanwezig zijn van een huwelijkscontract. Enkel in de gevallen dat er een huwelijkscontract Scheiding van Goederen is, bestaat de mogelijkheid dat een schuld eigen blijft aan één partner. Ik schrijf de “mogelijkheid”, want ook bij Scheiding van Goederen kunnen er gezamenlijke schuldverbintenissen worden aangegaan.

Belastingaanslag voor wiens rekening?

Een belastingaanslag is daar een duidelijk voorbeeld van. Partners kunnen in een scheidingsovereenkomst opteren voor een regeling dat de belastingen herberekend worden volgens de eigen inkomsten, maar de ontvanger van  belastingen houdt geen rekening met wat partners onderling zijn overeengekomen. Immers hun onderlinge afspraken zijn niet tegenstelbaar tov derden, maw de echtscheiding maakt geen einde aan de hoofdelijke aansprakelijkheid. Zie in dit verband ook mijn blogartikel over wie belastingschulden betaalt na de scheiding: http://www.ericdecorte.be/blog/wie-betaalt-de-personenbelasting-na-scheiding

Wat is de onderlinge afspraak tussen partners waard tov derden?

Aan de bemiddelingstafel is het zaak dat de bemiddelaar correcte informatie geeft en de fabeltjes ontkracht die her en der de ronde doen. Blijft het natuurlijk zo dat in een bemiddeling partners vrij zijn om te beslissen hoe ze één en ander willen regelen.
Vermits een EOT-overeenkomst een dading is, verbindt het beide partijen tot de naleving ervan. Een dading is dus maw een vlotte en rechts-zekere regeling van de rechten van en de verhoudingen tussen de partijen.
Maar attentie en ter herhaling: de onderlinge overeenkomst tussen partners van wie welke schuld alleen zal verder afbetalen is niet tegenstelbaar tov derden. Partners blijven samen hoofdelijk aansprakelijk voor schulden die gezamenlijk zijn aangegaan voor de scheiding.

Gehuwden die geen huwelijkscontract Scheiding van Goederen hebben

Zij gaan altijd samen een schuldverbintenis aan. Ze zijn dus samen gehouden tot naleving ervan.

Gehuwden die wel een huwelijkscontract Scheiding van Goederen hebben

Zij kunnen ofwel alleen een schuld aangaan, ofwel samen. Maar er zijn enkele varianten mogelijk die belangrijk zijn in hun toepassing als partners gaan scheiden.

Bij Scheiding van Goederen: Alleen ondertekenen van een schuldverbintenis (lening)

Enkel de partner die heeft ondertekend heeft zich tot de naleving ervan verbonden.

Bij Scheiding van Goederen: Samen ondertekenen van een schuldverbintenis (lening)

In principe zijn beide partners gehouden tot de naleving ervan. Maw ze zijn solidair aansprakelijk.

Er zijn echter twee varianten:

  • De kredietinstelling vraagt om samen de leningsverbintenis te ondertekenen: beide partners zijn gehouden tot de naleving ervan. Maw ze zijn dus solidair aansprakelijk.
  • De kredietinstelling vraagt dat de andere partner de leningsverbintenis mee ondertekent: in deze gevallen verklaart de mede-ondertekenaar dat deze akkoord is dat de andere partner de lening aangaat maar zelf is de mede-ondertekenaar persoonlijk niet gehouden tot de verbintenis.

Bij Scheiding van Goederen: Wat met huishoudelijke schulden door één partner aangegaan?

Elke partner kan alleen een schuld aangaan (dus zonder akkoord en zonder mede ondertekening) die echter beide partners bindt voor wat betreft kosten voor het huishouden of kosten voor de kinderen. Voorwaarde is echter dat de leningsverbintenissen geen buitensporig karakter hebben rekening houdend met hun levensstandaard. De aangegane schulden moeten dus redelijk zijn en verantwoord.

Vrucht van de bemiddeling

Het spreekt voor zich dat deze verklaringen van de aangegane schulden belangrijk zijn in een bemiddeling bij het regelen van een echtscheiding. Een correcte toelichting en een juiste toepassing, rekening houdend met wie wat heeft ondertekend of mee ondertekend,  zijn van belang. Maar zoals vermeld hiervoor, in een bemiddeling is veel mogelijk en het staat de partners vrij om een andere regeling te treffen, die dus maw afwijkt van het aangegane leningscontract. Of dit wenselijk is, maakt het voorwerp uit van overleg en stil staan bij de gevolgen en impact; ook ten aanzien van derden.

Een duidelijke uitleg en een heldere formulering dat hebben scheidende partners nodig

Erkend bemiddelaar Eric De Corte helpt partners om door het bos nog de bomen te zien.
Met een duidelijke uitleg en een heldere formulering worden duidelijke afspraken gemaakt, zwart op wit. Maar eerst en vooral dus een goede uitleg krijgen. Dat is de kernboodschap. Wees dus kieskeurig met de keuze van jullie expert.

Blijf niet met vragen zitten, maak een afspraak.
Dat kan ofwel via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be of via het contactformulier of via 'laat een bericht achter'. Keuze uit 3 mogelijkheden, nu alleen nog de stap zetten!

Klare duidelijke taal: basis om 100% te begrijpen en dan pas beslissen!

 

Echtscheiding
Tags: 
schulden, Do's and Don'ts, Overlegtips, scheiden, echtscheiding
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen