Het eigen bedrijf speelt op tal van vlakken een rol. Dit is ongeacht de rechtsvorm van de onderneming, of het nu een vennootschap is of een eenmanszaak. Tot op zekere hoogte is het ook onafhankelijk van het bestaan van een huwelijkscontract, en vooral wat daar in is bedongen. Er zal altijd rekening mee moeten worden gehouden.

Als de onderneming in de gemeenschap valt zal de waarde verdeeld moeten worden. Het vaststellen van de waarde is niet altijd eenvoudig. Er zijn meerdere manieren om de waarde van een onderneming te bepalen, maar in essentie zijn er drie manieren om de waarde van het bedrijf en de aandelen vast te stellen. Immers de aandelenstructuur is niet altijd 50-50, soms heeft een partner zelfs geen aandelen maar is er bvb wel met eigen of gemeenschappelijke middelen bijgedragen in het volstorten van het kapitaal.

De eerste waarderingsmethode is de zgn. verbeterde rentabiliteitsmethode. Hierbij wordt op basis van de geprognosticeerde toekomstige nettowinst (historische winst/afschrijvingen, incidentele lasten/baten en voorzieningen/reserve) een gekapitaliseerd bedrag vastgesteld. Het nadeel hiervan is dat geen rekening wordt gehouden met de intrinsieke waarde van het bedrijf.

De tweede methode is de intrinsiekewaarde-methode. Het vaststellen van de waarde van een bedrijf c.q. de aandelen kan door simpelweg de schulden van het vermogen af te trekken. Deze methode miskent de toekomstige winst.

Een derde methode van waardering is de Discounted Cash Flow methode. Deze methode gaat uit van de verwachte kasstromen waaronder wordt begrepen de liquide middelen die jaarlijks beschikbaar komen (die hoeven dus niet daadwerkelijk te hoeven uitgekeerd) voor aflossing en/of dividend (winst + afschrijvingen / netto investeringen in netto kapitaal en vaste activa). Deze methode vergt een gedegen analyse van de geldstromen, een prognose hiervan en het vaststellen van een disconteringsvoet c.q. het afzetten van de rentabiliteit tegen de vermogensvermeerdering via andere wegen zoals rente, rendement uit aandelen een en ander specifiek met betrekking tot de branche.
Dit is de meest ingewikkelde manier, maar deze wordt over het algemeen ook wel gezien als de meest betrouwbare. Aan de andere kant zitten er ook nogal wel wat variabele waarden in waarmee zowel de ene als de andere kant op gestuurd kan worden.

Bij een relatief kleine onderneming kan de waardering vaak nog wel in onderling overleg plaatsvinden.

Het spreekt voor zich dat het aangewezen is om hulp in te roepen van een onafhankelijk expert (accountant, bedrijfsrevisor of fiscalist). Ongeacht het feit dat ik gelet mijn vorming en ervaring deze waardering zelf zou kunnen uitvoeren heb ik besloten om dit niet (meer) te doen. Immers mijn onafhankelijkheid kan in het gedrang komen en de kans is meer dan reëel dat ik als partijdig wordt ervaren waardoor ik ook het krediet verlies van één of zelfs van beide scheidende partners. De kosten voor een dergelijke deskundige worden door de partners gedeeld omdat beiden er belang bij hebben. Als bemiddelaar ben ik soms aanwezig bij de besprekingen en heb ik gesprekken met de deskundige. Eens in het bezit van de analyse van de deskundige werk ik verder samen met de scheidende partners om het resultaat te bespreken en uiteindelijk in de EOT regelingsovereenkomst te vervatten.

 

 

 

Echtscheiding
Tags: 
Onderneming, Waarderingsregels
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen