Alle regelingen en afspraken ivm de kinderen hebben hun plaats in een ouderschapsovereenkomst. Het gaat over de uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling, de kostenregeling onder de vorm van een onderhoudsbijdrage per kind, de ermee gepaard gaande fiscale regelingen, de onderlinge afspraken tussen de ouders als engagementen in hun opvoedingsproject.

Gezamenlijke uitoefening ouderlijk gezag

Scheidende ouders ontvangen een uitgebreide tekst ivm de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag. met een reeks van duidelijke voorbeelden wordt duidelijk wat verstaan wordt onder gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag.

Verblijfsregeling

De nodige aandacht gaat naar het opstellen van de  verblijfsregeling van de kinderen. Ik help ouders met voorbeelden, wijs hen op de mogelijkheden voor een flexibele regeling en een fallback-scenario en ik stel wijzigingsclausules voor. Een verblijfsregeling is nodig voor alle minderjarige kinderen en omvat zowel voor de schoolperiode als de vakantieperiodes opgave van bij welke ouder de kinderen verblijven, vanaf welke dag en welk uur. In functie van de leeftijd van het kind, ook welke ouder het kind haalt en brengt.
Vader en moeder beslissen over de verblijfsregeling maar houden rekening met hun kinderen en het belang van de kinderen. Dus een verblijfsregeling op maat van de kinderen, rekening houdend met bvb hun vrijetijdsbesteding, hun vrienden, hun habitat, hun voorkeuren. Een evenwichtsoefening  dat is duidelijk, maar waardevol. Kinderen hebben immers niet gekozen om te scheiden maar worden er wel keihard mee geconfronteerd.

Alimentatie – onderhoudsbijdrage in de kostenregeling kinderen

Ook hoort erbij: een berekening van de onderhoudsbijdragen voor de kinderen, waarbij ook het belangrijke aspect van de fiscaliteit komt zien. Jullie krijgen van Eric ook een berekening van welke ouder hoeveel fiscaal voordeel geniet of welk bedrag ermee gemoeid is in geval van fiscaal co-ouderschap. Met het berekenen van het onderhoudsgeld is het belangrijk dat de ouders afspreken welke kostenelementen maandelijks zullen worden gedekt en welke kosten periodiek worden afgerekend. Zo worden de kosten opgedeeld tussen verblijfsgebonden, niet-verblijfsgebonden en buitengewone kosten.
In verband met alimentatie een belangrijke bemerking: veel ouders denken dat verblijfsco-ouderschap, een gelijkmatig verdeelde huisvesting, automatisch betekent dat beide ouders elk de helft van de kosten dragen. Dit kan als beiden dit wensen, maar in principe speelt de wet die stelt dat elke ouder bijdraagt in verhouding en in evenredigheid met het globale inkomen (beroepsinkomen vermeerdert met alle andere inkomsten en voordelen).

Algehele duidelijkheid in de overeenkomst, dus zonder het gebruik van algemene termen als de wettelijke termen ‘kosten voor levensonderhoud, ontplooiing en opvoeding’. Immers geef daar maar eens voorbeelden van. Waarom zou je die termen gebruiken als je kan benoemen over welke kosten het gaat. Vermeld dan die kostenelementen, dan is het meteen duidelijk en is er geen spraakverwarring of misinterpretatie. Het spreekt voor zich dat  algemene en onvoldoende duidelijke terminologie  in mijn model van onderhoudsgeldregeling niet voorkomt. Voldoende specifiek zijn in de formulering van de kostenelementen, daar gaat het hem onder meer om. Dit waarborgt dat alle kosten duidelijk zijn en men weet waarvoor er door wie hoeveel wordt betaald, al of niet na voorafgaandelijk overleg of akkoord. Dus later geen discussies, geen miscommunicatie, geen interpretaties en geen touwgetrek.
Ook wordt er afgesproken bij wie de kinderen zullen worden gedomicilieerd, maw op welk adres de kinderen hun wettelijk adres zullen hebben. En natuurlijk welke bestemming het kindergeld krijgt: komt het één van de ouders toe, wordt het verdeeld, of wordt het gestort op een kindrekening. Tesamen met het kindergeld en de bijdrage van vader en moeder (conform de wet van maart 2010 in evenredigheid met elk zijn/haar globaal inkomen) betalen de ouders via de kindrekening de afgesproken niet-verblijfsgebonden kosten. Maar een kindrekening is niet verplicht; het kan ook zonder. In dat geval wordt er voorzien in stortingen van de ene aan de andere ouder.
Ik besteed ook aandacht aan de indexaanpassing en afspraken worden gemaakt of er jaarlijkse of periodieke verhogingen zijn van de onderhoudsbijdragen om de kostenstijging ivm het ouder worden van de kinderen op te vangen.

Onderlinge afspraken in een ouderschapsplan

Als vader en moeder met de kinderen onder één dak wonen, dan zien ze veel, dan horen ze veel en ze weten veel. Bovendien praten ouders onder elkaar en ook met de kinderen. Maar als vader en moeder elk op aparte adressen wonen dan is het van groot belang dat ze elkaar optimaal op de hoogte houden, dat ze dus informatie uitwisselen. Maar ook dat ze blijvend zorgzaam met elkaar omgaan in het belang van hun kinderen. Concrete praktische afspraken maken, blijvend met elkaar communiceren:  dat is meer dan informatie uitwisselen.
Het gaat dus duidelijk over een volwaardig engagement van de ouders om ‘samen’ te praten en te dialogeren over al die zaken die hun kinderen aanbelangen, ook om hun kinderen te betrekken in beslissingen. Kinderen betrekken  is iets anders dan kinderen beslissingsrecht geven. Luisteren naar kinderen, hen betrekken in wat hen rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangt, getuigt van zin voor participatie, van hen au serieux nemen. Uiteraard is de leeftijd medebepalend, dat spreekt vanzelf.

Ook na de scheiding, een open communicatie tussen ex-partners die blijvend ouder zijn. In intentieverklaringen en engagementen maken vader en moeder samen hun ouderschap hard 'op papier'. Het is maar papier, ja maar het zijn morele engagementen in het belang van het kind en ze handelen over zeer verscheiden onderwerpen waar zowel vader, als moeder en de kinderen ‘met hun vel tussen zitten’.
Een ervaren bemiddelaar brengt zo het belang van de onderlinge afspraken onder de aandacht en begeleidt scheidende ouders in hun vaak moeilijke zoektocht naar een evenwicht in hun zorg voor hun grootste rijkdom: hun gezamenlijke kinderen.

Doe het samen met begeleiding van een ervaren bemiddelaar

Kortom, in een ouderschapsovereenkomst komen alle aspecten aan bod. Dit wordt  door bemiddelaar Eric verwerkt in een duidelijke en verstaanbare taal, zwart op wit in een overeenkomst, die dan door de bemiddelaar wordt ingeleid bij de rechtbank.

Voor alle vragen en regelingen: alles onder één dak bij uw bemiddelaar Eric.  
Blijf niet met vragen zitten, improviseer niet, maak een afspraak, neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

Voorkom 'schade' bij kinderen. Biedt kinderen de nodige stabiliteit.

Werk samen aan jullie ouderschapsovereenkomst.

 

 

Ouderschapsbemiddeling
Tags: 
Alimentatie, Fiscaliteit, Onderhoudsgeld, Kinderen, Verblijfsregeling, Co-ouderschap, Kindrekening, Scheiden?
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen