De kostenregeling van de kinderen  is een niet onbelangrijk onderdeel van een ouderschapsovereenkomst bij het uitwerken van de EOT-overeenkomst  - een bemiddelde Echtscheiding door Onderlinge Toestemming. Maar ook in de gevallen dat een bestaande regeling niet meer voldoet, kan dit worden heronderhandeld en door een bemiddelaar worden bemiddeld.

Alimentatie

Het uitwerken van een kostenregeling vergt de nodige aandacht omdat in € dient uitgedrukt welke onderhoudsbijdrage (alimentatie) elke ouder levert voor het maandelijks dekken van de door hen bepaalde kostenelementen.
Al te vaak hoort men praten over “jij moet maar weinig betalen”, of “jij moet wel heel veel betalen”. Dergelijke uitlatingen slaan op niets tenminste als ouders hebben geïnvesteerd in een goed uitgewerkte kostenregeling waarbij de ouders bepaalden welke kostenelementen het voorwerp uitmaken van een dekking van de maandelijkse kosten, en welke andere kosten periodiek worden afgerekend. Als willekeurige bedragen uit de lucht komen vallen op basis van natte vinger werk of niet gefundeerde kosten dan gaan de hiervoor geciteerde uitlatingen over ‘weinig of ‘veel’ betalen wél op.

Welke kosten dekken met onderhoudsgeld?

Als bemiddelaar help ik de ouders om te komen tot een geobjectiveerd bedrag waarover zij uiteindelijk zelf beslissen. De onderhoudsbijdrage kan bestaan uit een deel dat de verblijfskosten dekt en een deel dat de niet-verblijfsgebonden kosten dekt. Alle andere kosten (de buitengewone en dus onzekere of onbekende kosten) worden dan periodiek afgerekend op basis van bewijsstukken die aangeleverd worden en verrekend tussen de ouders op basis van het globaal inkomen van de ouders. Verder beslissen de ouders na een uitvoerige toelichting om al of niet te werken met een kinderrekening of dat de ene ouder rechtstreeks stort op de rekening van de andere ouder.

Vergeet de fiscale aspecten niet!

Het hoeft weinig woorden om te zeggen dat aan dit financieel luik van een kostenregeling ook een belangrijk fiscaal aspect vast zit. Immers de kinderen komen bij wie ten laste, wat betekent dit fiscaal voor de ouder die de kinderen fiscaal ten laste heeft en wat houdt dit in voor de andere ouder. Kunnen de buitengewone kosten ook in mindering gebracht worden van het inkomen van de betaler en onder welke voorwaarden, is er fiscaal co-ouderschap mogelijk en is dit financieel een betere of een minder goede keuze, en wat al nog meer…

Neem daarom contact met een bemiddelaar die berekeningen maakt met een degelijke aanvaarde tool, die fiscaal onderlegd is, die samen werkt met de ouders en bij machte is om een goede financiële regeling te maken. Door hierin te investeren worden onduidelijkheden en interpretaties van de overeenkomst voorkomen.

"Vooruitzien is moeilijk... vooral als het de toekomst betreft!"

Een bijzondere spreuk, maar een waardevolle. Daarom dat het nuttig is om in het akkoord al welomschreven wijzigingsclausules te voorzien waarbij de ouders zich akkoord verklaren om het thans overeengekomen onderhoudsgeld te herzien. Als bemiddelaar doe ik voorstelllen en geef de ouders suggesties. Maar de boodschap is dus om de wettelijke algemene formuleringen (wet van 19/3/2010) te verduidelijken. Immers wat verstaat men onder de wettelijke termen “huisvesting, levensonderhoud, gezondheid, toezicht, opvoeding, opleiding en ontplooiing”??? Doe maar eens de test met je partner. Maak elk uw lijstje van wat je onder die termen verstaat. Het resultaat zal voor zich spreken en is een goede basis om het model dat de bemiddelaar aanreikt te 'verrijken' zodat het wordt: een kostenregeling op maat van de ouders en hun kind(eren).

"Voorkomen is beter dan genezen"

Nog zo'n spreuk die in deze context  op zijn plaats is. Immers ter herhaling: het is noodzakelijk om de hiervoor vernoemde wettelijke terminologie duidelijk te omschrijven en te detailleren. Als ouders hierin investeren en een onafhankelijke derde persoon (de bemiddelaar) bemiddelt, dan wordt gewaarborgd dat duidelijkheid voorop staat, er later geen verrassingen  in de bus vallen, er geen heibel of ruzie ontstaat, geen over-en-weer-schuiven van rekeningen, geen weigering om te betalen en dus ook geen eindeloze relatie-verzurende discussies. Ik zie spijtig genoeg nog regelmatig overeenkomsten die enkel de voornoemde wettelijke termen bevatten en die dan in een latere fase uiteraard bron zijn van een rechtsgang bij de familierechter of jeugdrechter. 

In een second opinion consult vooraleer een echtscheiding of ouderschapsovereenkomst wordt ingeleid kan door mij nog een en ander worden bijgestuurd omdat er nog niets is geofficialiseerd. Maar vaak komen ouders bij mij als de onvoldoende duidelijk omschreven kostenregelingen problemen geven in de praktische uitvoering en naleving ervan. Slecht opgestelde overeenkomsten die niet of onvoldoende zijn gestoffeerd hebben vroeg of laat moeilijkheden tot gevolg. Daarom: benoem, beschrijf en detailleer deze algemene termen dan ook. Pas dan wordt er veel narigheid voorkomen. Erkend bemiddelaar Eric helpt jullie hierbij. Maak een afspraak.

Wat je betaalt aan de bemiddelaar wordt in een veelvoud terug verdiend; niet alleen in € maar in het vredevol met elkaar omgaan door een duurzaam akkoord over jullie grootste rijkdom: het WELZIJN van jullie gezamenlijke  kinderen.

Ouderschapsbemiddeling
Tags: 
Alimentatie, Fiscaliteit, Kindrekening, Onderhoudsgeld, Ouderschap
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen