Loonbeslag kan. Geen onderwerp dat een bemiddelaar behandelt maar sinds de nieuwe wet wel een verplicht onderdeel van een EOT-overeenkomst (Echtscheiding Onderlinge Toestemming) of Ouderschapsplan.

Sinds 10 januari 2019 dient immers elke overeenkomst te verwijzen naar de mogelijkheid van loonbeslag of loondelegatie of loonmachtiging; allemaal termen die dezelfde lading dekken. Geen evidentie, maar wel een mogelijkheid als een ex niet de betalingsverplichtingen nakomt die zijn afgesproken of door de rechter werden opgelegd.

Loonbeslag kan, maar voorkom onduidelijkheden in de beschrijving van de betalingsmodaliteiten en van kosten die dienen gedekt met onderhoudsbijdragen

Regelmatig krijgen we bij NEO Bemiddeling vragen over wat te doen als de ex niet de maandelijkse onderhoudsbijdrage voor de kinderen betaalt of nalaat de afrekening van de buitengewone kosten te betalen.
Het is dan moeilijk om pasklare antwoorden te geven, om reden dat we de dossiers niet kennen en ook niet weten hoe wat is geformuleerd. We stellen immers vaak vast dat deze dossiers en overeenkomsten onvolledig zijn, dubieuze formuleringen bevatten, afspraken die voor interpretatie vatbaar zijn. Vervelend voor de betrokken ouder die van mening is een gerechtvaardigde vraag te hebben.
Het is dus beter te voorkomen dan te genezen; duidelijke beschrijving van kosten die dienen betaald en de wijze waarop, zijn belangrijke elementen in een goed opgestelde overeenkomst. En daar mangelt het dikwijls aan. Cindy en Eric, ervaren bemiddelaars van NEO Bemiddeling, zorgen voor een eenduidige niet mis te verstane tekst en geven alle nodige info. Immers: goed geïnformeerd zijn de best mogelijke beslissingen mogelijk.
Een nuttig artikel over 'hoe maandelijkse alimentatie voor een kind bepalen".

Tips om te bekomen waarop je recht hebt

Maar het komt ook voor dat een ex niet de onderhoudsbijdragen betaalt. Wat kan je dan doen? Enkele tips:

 • Ga in gesprek met je ex: wat is de reden dat er niet wordt betaald?
 • Wik en weeg: is er nog bereidheid tot betalen?
 • Mogelijks is er een tijdelijke moeilijke financiële situatie. Maak in dat geval concrete afspraken op papier zodat je hierop kunt terugvallen indien betaling toch uitblijft.
 • Indien flagrante weigering om te betalen wat dient betaald te worden en wat duidelijk staat vermeld in de scheidingsregeling of vonnis::
  1. Wijs op de acties die je noodgedwongen zult ondernemen. Geen dreigementen, wel informatie geven.
  2. Indien een clausule ‘loondelegatie’ in de overeenkomst of vonnis staat; doe wat nodig is om het bedrag te vorderen
  3. Je kan echter ook beroep doen op DAVO; in deze verwijzen we graag naar een eerder blogartikel met titel “Wat je moet weten als je ex niet betaalt”. DAVO vordert de achterstallige onderhoudsgelden maar niet de niet betaalde buitengewone kosten tenzij deze met een bedrag opgenomen zijn in de overeenkomst.
  4. Je raadpleegt een advocaat

Voor alle duidelijkheid, de clausule over loonbeslag of loondelegatie die in de overeenkomsten wordt opgenomen, verwijst naar de mogelijkheid om loonbeslag te doen leggen. Het is een doeltreffend iets als er manifest geweigerd wordt om te betalen; maar beter is het om vooraf samen in gesprek te gaan.
Dovemansgesprekken kunnen uitmonden in loonbeslag, of een vraag aan DAVO (als je hiervoor in aanmerking komt) of een ingebrekestelling of het aanhangig maken van de zaak bij de rechtbank.

Het volledig inkomen kan in beslag genomen worden!

Voor de volledigheid: loonbeslag is gekoppeld aan grenzen. Niet het volledig inkomen kan in beslag genomen worden als het om schulden gaat andere dan onderhoudsgeld – alimentatie. Anders geformuleerd: voor schulden van onderhoudsgelden kan het volledig inkomen wel in beslag worden genomen. Zelfs als de betalingsplichtige een sociale uitkering geniet, kan er beslag gelegd worden maar een gedeelte is wel beslagvrij. Een verwittigd man/vrouw, is er twee waard…

Hoe klinkt dat ‘ loonbeslag’ of ‘loondelegatie’ in een overeenkomst opgemaakt door NEO Bemiddeling?

 Het is een juridisch tekst verwijzend naar artikel 1321, §3 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 203ter van het Burgerlijk Wetboek.  Als bemiddelaars geven we de nodige toelichtingen en ‘vertalen’ we deze juridische tekst.
Zo begrijpen de ouders tenvolle de betekenis en de waarde van dit loonbeslag, 'als stok achter de deur'. We benadrukken steeds dat loondelegatie - loonmachtiging een ‘mogelijkheid’ is en geen verplichting tot uitvoering. Hardleerse niet-betalers weten met dit blogartikel waaraan ze zich bloot stellen. De nieuwe wet en de verplichting om loonbeslag te vermelden in elke scheidingsregeling of ouderschapsovereenkomst, is overduidelijk…

Een goed opgestelde ouderschapsovereenkomst via NEO Bemiddeling

Neem contact met ons op. Keuze uit 2 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

 •          via telefoon 03 535 30 01 of
 •          via het contactformulier

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Auteursrecht

Echtscheiding
Tags: 
Onbetaalde alimentatie, DAVO, Alimentatie, Onderhoudsgeld
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen