Het belang van het bekomen van ‘décharge’ of anders geformuleerd ‘ontlasting’ of ‘desolidarisatie’ is zeer belangrijk. Immers als de gescheiden partner niet als medekredietnemer van de hypothecaire lening wordt geschrapt, blijf die mee hoofdelijk aansprakelijk. De formuleringen in de scheidingsregeling moeten dan ook duidelijk en éénduidig zijn: is er sprake van een opschortende voorwaarde of niet, wat met het tijdstip van het bekomen van décharge?

Graag kom ik terug op ‘décharge’ omdat ik tal van bijkomende vragen kreeg n.a.v. een eerder blogartikel “wat met de hypothecaire lening bij scheiding?”.  Ik schreef in het bewuste artikel het volgende:
“Bij toebedeling/afstand/overname van de woning dient de bank erin toe te stemmen dat de overnemer van de woning in principe de hypothecaire lening alleen op zijn/haar naam overneemt. De bank past dan een bepaalde formule toe die ik als bemiddelaar de koppels uitleg en ook bereken. Belangrijk is dan ook dat de partner die afstand van eigendom heeft gedaan ook décharge krijgt, m.a.w. ontlast wordt als mede-kredietnemer. Het al of niet beschikbaar zijn van de décharge op het ogenblik van de notariële akte toebedeling vereist specifieke clausules die ik de koppels uitleg zodat ze de voor hen juiste beslissing nemen.”

Partner Louis laat bij scheiding de woning over aan zijn ex-partner Chantal, Louis dient dus te worden ‘ontlast’ als medekredietnemer. M.a.w. de overlatende partner Louis dient van de bank ‘décharge’ te krijgen, of nog anders geformuleerd: partner Louis wordt door de kredietverstrekker (bank) gedesolidariseerd van de lening. In principe is het Chantal, als overnemer, die moet zorgen voor de aanvraag bij de bank.

Décharge krijgen is geen formaliteit

Die décharge wordt echter niet zomaar verleend door de bank. De bank hanteert hierbij bepaalde criteria. Zo gaat ze onder meer na of de overnemende partner Chantal voldoende solvabel is en dus financieel bij machte is om de lening alleen verder af te betalen. De banken hanteren hiervoor een basisformule die ik als bemiddelaar de partners voor reken. Als de bank oordeelt dat zij niet aan de voorwaarden voldoet of dat er onvoldoende zekerheid is dat Chantal de lening kan terugbetalen, dan zal de bank geen décharge verlenen aan Louis, de partner die de woning afstaat.

Het belang van die ‘décharge’ is dus groot. Immers zolang partner Louis  -die de woning heeft overgelaten aan de andere partner Chantal-  NIET is ontlast, blijft Louis mede aansprakelijk voor de lening. Dus de kredietverstrekker zal bij wanbetaling door Chantal, partner Louis aanspreken en manen tot betaling. Het risico dat ook Louis terecht komt op de zwarte lijst van wanbetalers bij de Centrale voor kredieten aan particulieren is niet denkbeeldig.
Het feit dat de scheiding definitief is en de echtscheidingsregeling is bekrachtigd door de rechtbank, betekent immers niet dat Louis niet meer aansprakelijk is voor de kredietovereenkomst die initieel door Louis en Chantal is aangegaan.

Bijkomend: zolang Louis als kredietnemer staat vermeld voor de hypothecaire lening van de woning waarvan hij inmiddels geen eigenaar meer is, kan dit ook een rol spelen als Louis een nieuwe hypothecaire lening wil aangaan. Louis gaat dan immers een tweede hypotheek aan.

Tijdstip van décharge

De praktijk leert dat banken officieel slechts décharge verlenen als de echtscheiding definitief is, dus nadat de echtscheiding is ingeschreven in het DABS of de registers van de bevolking. Het is mogelijk om van de bank een mondelinge toezegging te bekomen maar het is eerder uitzonderlijk dat banken schriftelijk al décharge verlenen vóór de echtscheiding definitief is.

Dit leidt er soms toe dat koppels bepalen dat de toebedeling slechts doorgang zal vinden als de echtscheiding een feit is en als er décharge is verleend door de bank. Hiervoor worden dan specifieke clausules in de scheidingsovereenkomst opgenomen; waaronder een clausule ‘opschortende voorwaarde’. Het opnemen van deze clausule in de overeenkomst en de notariële akte van toebedeling leidt er echter toe dat de data zeer nauwgezet moeten opgevolgd worden omdat tijdig de registratierechten dienen betaald. Het is dan ook belangrijk dat de overnemende partner attent is en de notaris zo snel mogelijk op de hoogte brengt van de definitieve scheiding én ontvangst van het document van de bank met daarin de officiële desolidarisatie van de partner die de woning heeft afgestaan.

Tussenkomst notaris nodig?

Met een toebedeling zijn er nog een reeks andere praktische zaken te regelen. NEO Bemiddeling begeleidt scheidende partners hierbij. Cindy of Eric stellen alle nodige teksten op die door de notaris worden overgenomen in de notariële akte m.b.t. het onroerend goed. Die teksten zijn dezelfde als deze die in de EOT – Echtscheiding door Onderlinge Toestemming – overeenkomst zijn opgenomen. Door de kwaliteitsvolle voorbereiding van de teksten hoeven partners slechts eenmaal bij de notaris langs te gaan, namelijk om de toebedelingsakte te tekenen.

Nadat de notariële akte is geregistreerd ontvangt NEO Bemiddeling twee geregistreerde notariële akten, die dan samen met de andere benodigde bijlagen en de finale versie van de scheidingsovereenkomst door de bemiddelaar worden ingeleid bij de rechtbank.

Bij NEO Bemiddeling: Alles onder één dak

Uw scheiding is dan ook in goede handen bij de erkende bemiddelaars van NEO Bemiddeling; bij Cindy en Eric 'alles onder één dak'. Een ervaren bemiddelaar:

- die jullie gids is,
- die jullie optimaal begeleidt op weg naar een duurzame overeenkomst,
- die zorgt voor kant-en-klare teksten, juridisch in orde en voor wat onderhoudsgelden betreft ook fiscaal geoptimaliseerd,
- die nauw samenwerkt in een netwerk.
En dat allemaal aan een scherpe prijs.

MAAK EEN AFSPRAAK: neem contact ofwel via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be of via het contactformulier.

Keuze uit 3 mogelijkheden, nu alleen nog de stap zetten!

Kies voor een goede persoonlijke begeleiding en regel de scheiding WIN-WIN

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
Ons huis, scheiden, scheiding, echtscheiding, décharge
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen