Co-ouderschap: maar met wat moet en kan er hoe rekening gehouden worden opdat een degelijke allesomvattende verblijfsregeling  de tand des tijds doorstaat.

NEO Bemiddeling helpt en begeleidt ouders bij de opmaak van een verblijfsregeling bij scheiding. Neem contact op.

Voor scheidende ouders is het belangrijk dat de verblijfsregeling, voor beide ouders aanvaardbaar is en als eerlijk wordt ervaren. Ook dat maximaal rekening wordt gehouden met het welzijn van de kinderen; want over hen gaat het.

Veel ouders hebben de mond vol over co-ouderschap. Maar co-ouderschap is er altijd, zelfs al zijn de kinderen maar 1 weekend bij de andere ouder.
Verblijfsco-ouderschap dat is dan gewoonlijk wat ze bedoelen. Maw een gelijkmatig verdeelde huisvesting; 50-50 en om de week wisselen.
Er zijn echter heel wat variantes en ook misvattingen over deze laatste vorm van verblijfsregeling. Daarom dat het goed is om weten wat de wet van 18 juli 2006 hierover zegt. Ouders in bemiddeling kunnen dan nog altijd samen beslissen hoe ze de invulling ervan zien.

Verblijfsco-ouderschap of gelijkmatig verdeelde huisvesting

Sommige ouders denken dat verblijfsco-ouderschap een recht of een verplichting is. Sommigen willen dergelijke regeling kost wat kost voor zich of tegen houden.
Bij aanvang zijn er zelfs ouders die bereid zijn om te 'marchanderen': toegeeflijk zijn met de verdeling van inboedel, met de bestemming van de gezinswoning, of de opleg voor het huis, of de verdeling van de gemeenschappelijke gelden en zelfs over een bedrag aan onderhoudsbijdrage (alimentatie).  Ouders zijn tot veel bereid om hun kinderen niet te moeten 'missen'. Maar scheiden is jammer genoeg 'verliezen'. En dan gaat het niet enkel over materiële zaken maar ook over het dagelijks contact met het kind.

Er zijn ouders die stellen dat verblijfsco-ouderschap niet goed is voor de kinderen; de andere ouder poneert dan de mening dat hij/zij niet voor minder gaat. Bemiddeling kan dan uitkomst bieden.
Maar het blijft zo: ouders hebben het moeilijk om hun kinderen een tijd niet te zien.
De wet voorziet de mogelijkheid van verblijfsco-ouderschap als één van de ouders het vraagt. Maar het vragen is geen zekerheid dat dit ook realiteit wordt. De rechter onderzoekt de mogelijkheid, zo staat het in de wet.

Via bemiddeling verloopt het anders: Bij NEO Bemiddeling tasten ouders de mogelijkheden af. Samen met Cindy of Eric, erkende bemiddelaars, die de ouders diverse voorbeelden aanreiken waaraan ouders bvb niet hebben gedacht of niet weten dat dit of dat ook mag of kan.
Een goede verblijfsregeling, maximaal op maat van de ouders én de kinderen, dat is het streefdoel.

Verblijfsregeling: op wat letten en waarmee rekening houden?

Bij het bepalen en beschrijven van een gelijkmatige of ongelijkmatige verblijfsregeling komt veel zien.
Hierna een reeks van elementen die kunnen helpen om tot een goede verblijfsregeling te komen, op maat van de ouders en de kinderen. Het is een herwerkte en geactualiseerde versie van een reeds eerder gepubliceerd artikel.

Het belang van het kind:

 • Medische en psychologische belangen
 • Het materieel en economisch welzijn
 • Persoonlijkheid van het kind
 • De mogelijkheid om voldoende kwalitatieve contacten te hebben met beide ouders met het oog op een gezonde ontwikkeling
 • Een veilig rustig en regelmatig klimaat. Een kind moet immers kunnen  opgroeien in een stabiele omgeving zodat het ook al zijn capaciteiten kan ontdekken en ontwikkelen
 • Behoud van principiële loyaliteit van het kind t.a.v. de ouders. Anders geformuleerd: ouders in ruzie ‘gebruiken’/’manipuleren’ soms de kinderen in hun conflicten; dit is uitermate fnuikend voor het welzijn en de ontwikkeling van het kind
 • De kansen op verwaarlozing en gevaarlijke situaties
 • Geschikte huisvesting
 • Bereidheid en mogelijkheden van de ouders om de zorg van het kind op te nemen.  Niet enkel qua huisvesting maar ook in tijd en draagkracht.

Het belang van de ouders:

 • Beide ouders hebben het recht om hun kind op te voeden en om een impact te hebben in de ontwikkeling van het kind. Dit impliceert niet dat dit enkel het geval kan zijn in een regeling van gelijkmatig verdeelde huisvesting
 • Het belang van een ouder primeert niet op het belang van het kind

De afstand tussen de woonplaatsen van de ouders:

 • Dit is medebepalend of een gelijkmatig verdeelde huisvesting mogelijk is. Hierbij speelt niet alleen het aantal km een rol maar ook de tijd die het vergt om de verplaatsing uit te voeren
 • Ouders weten waar zich de “wortels” van het kind bevinden; zij houden hiermee rekening om toekomstige discussies te vermijden.  Dit heeft niet alleen te maken met de locatie van de school maar vooral met de sociale omgeving: waar speelt het leven van het kind zich af (school, vrienden, vrijetijdsbestedingen, familie …)

Vrijetijdsactiviteiten van het kind en het behoud van het sociaal netwerk

Waar gaat het kind naar school:

 • Bij voorkeur blijft dit dezelfde school maar een school is niet 15 jaar dezelfde: er is kleuterschool, lagere en middelbare school.

Beschikbaarheid van de ouders:

 • Het feit dat de ene ouder meer of langer werkt dan de andere ouder is geen uitsluitingscriterium voor verblijfsco-ouderschap.
 • In elke vorm van verblijfsregeling moet elke ouder zijn verantwoordelijkheid opnemen.

Leeftijd van het kind:

 • Hou rekening met de hechtingstheorie dat spreekt over het intact houden van een goede hechting met beide ouders. Heb oog voor de mogelijke  impact voor de latere ontwikkeling van het kind op sociaal, emotioneel en psychisch vlak.
 • Met jonge kinderen dient dus rekening gehouden met een veilige hechtingsrelatie en een verschillend tijdsbesef; kinderen op jonge leeftijd beleven ‘tijd’ immers anders.
 • Heb ook aandacht voor de zorgrol door moeder én vader. Het is niet omdat de zorg voor een jong kind vooral door één ouder wordt opgenomen, dat het vanzelfsprekend is dat het kind lange periode ‘gescheiden’ blijft van de andere ouder.
 • Het uitwerken van een groei-verblijfsregeling dat letterlijk meegroeit met de leeftijd van het kind, is vaak een oplossing

De mening van het kind:

 • Afhankelijk van de leeftijd, betrek het kind en zorg dat het zijn stem laat horen.
  Met het kind hierover praten is totaal anders dan het kind laten beslissen.
  De ouders beslissen maar houden in de mate van wat mogelijk is, rekening met de bezorgdheden van het kind.

Het algemeen welzijn van het kind:

 • Een kind kiest niet voor een scheiding van vader en moeder. Het dient dan ook maximaal gevrijwaard van nadelige gevolgen.
 • Behoud van stabiliteit en structuur zijn dan ook essentieel. Deze aandachtspunten kenmerken een goede verblijfsregeling.

Kwaliteit van communicatie tussen de ouders:

 • Betracht een constructieve dialoog tussen beide ouders. Een blijvend contact met elkaar is nodig.  Hoe contradictorisch het ook lijkt: er is meer nood aan communicatie over het kind nà de scheiding dan tijdens de relatie in het gezin. De spontane vanzelfsprekende contacten in de ‘normale’ gezinssituatie zijn er immers niet meer.
 • Zoek naar een manier en frequentie van communicatie die voor jullie het beste werkt. 

Flexibiliteit  in de verblijfsregeling:

 • Zowel vader als moeder hebben belang bij een flexibele toepassing van de verblijfsregeling. Maar louter flexibiliteit wordt door de Familierechtbank niet aanvaard en is op zich ook niet gewenst. Zowel ouders als kind moeten weten welke verblijfsregeling het uitgangspunt is.
 • Een verblijfsregeling is best geen ‘dwangbuis’, geen ‘kooi’, niet enkel en alleen een ‘strikt kader’.

Meer nuttige blogartikels over verblijfsregelingen kan je hier vinden. Een nuttig en interessant blogartikel met een sprekende titel: "Verblijfsco-ouderschap op de schop?"

In Knack verscheen ook een verhelderend artikel, hierbij de link.

Een ander artikel in Libelle is een goede aanvulling op dit blogartikel. Het artikel "Dossier co-ouderschap: zo krijg je het geregeld" kan je lezen via deze link

Kinderen: jullie grootste rijkdom!

NEO Bemiddeling ontzorgt jullie.

Maak gebruik van de rijke ervaring van de NEO-bemiddelaars!

Blijf niet met vragen zitten, maar maak dus nu een afspraak.

Keuze uit 2 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

 •          via telefoon 03 535 30 01 of
 •          via het contactformulier

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Auteursrecht

Ouderschapsbemiddeling
Tags: 
Kinderen, Ouderschap, Ouderschapsplan, Communicatie, echtscheiding, scheiden, scheiding, gescheiden, Verblijfsregeling
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen