N.a.v. mijn artikel “Moet ik mijn ex onderhoudsgeld betalen? Zo ja, hoeveel?” dd. 12 november ontving ik verscheidene vragen naar meer toelichting hoe het bedrag dan wel wordt bepaald.

Vooreerst is er een verschil in benadering, namelijk: bepaalt de rechter het bedrag en de periode van betaling of maakt het scheidend koppel zelf de afspraken? Een rechter baseert zich op de wet, luistert naar het betoog van de respectieve advocaten, en spreekt dan ‘recht’.

Bij een echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) bespreekt het koppel wat redelijk en billijk is, en worden evenzo een aantal wettelijke uitgangspunten meegenomen in de bespreking en de finale afspraken.

Elementen die bedrag onderhoudsgeld of alimentatie mee bepalen

In de bemiddeling wordt onder meer rekening gehouden met:

 • Het feit dat de onderhoudsuitkering minimaal de staat van behoefte van de economisch zwakste moet dekken;
 • De globale inkomsten van beiden;
 • Het vermogen waarover elk beschikt;
 • Het 'verdienvermogen' van de 'behoeftige' partner;
 • De groepsverzekering (kan apart dan wel samen bekeken worden met het hoofdstuk onderhoudsuitkering)
 • De impact van een mogelijks aanzienlijke terugval van de economische situatie van de uitkeringsgerechtigde;
 • De duurtijd van het huwelijk;
 • De leeftijd van de partners;
 • De wijze waarop zij tijdens het huwelijk hebben geleefd;
 • Hoe de organisatie van het huishouden er uit zag, en welke belangrijke gezinskeuzes er werden gemaakt. Wie droeg bvb de dagelijkse zorg voor de kinderen, had dit een niet voltijds werkregime tot gevolg met bijkomend een lager wettelijk pensioen indien niet gecompenseerd met bvb moederschaps- of ouderschapsverlof of tijdskrediet;
 • De fiscaliteit (optimaliseren binnen een wettelijk kader).

Onwaarheden, cowboy- en indianenverhalen

Er zijn nogal wat cowboy- en indianenverhalen die de ronde doen en die mensen op een verkeerd been zetten:

 • Bvb dat de levensstandaard van tijdens het huwelijk sowieso ongeschonden moet behouden worden nà  het huwelijk;
 • Bvb dat het normaal is dat sowieso 1/3 van het inkomen van de meer verdienende ex-partner kan worden ‘opgeëist’ voor de periode dat het huwelijk heeft standgehouden;
 • Bvb dat minimaal elke partner  maandelijks over hetzelfde inkomen moet kunnen beschikken.

In de gevallen dat het aangewezen is wordt er in de bemiddeling uiteraard de nodige aandacht gegeven aan het bepalen van een onderhoudsuitkering: in bedrag, in looptijd, en rekening houdend met verscheidene randvoorwaarden. De bemiddelaar reikt handvaten aan, rekent mee en is helpend voor de scheidende partners.

Bel me 03 535 30 01 , mail me info@neobemiddeling.be, maak een afspraak en kom samen tot overeenstemming, ook over dit ogenschijnlijk  onoverkomelijke moeilijke punt. Veel koppels gingen  jullie al voor, en kwamen tot een eerbaar vergelijk.

Op een goede, respectvolle manier uit elkaar gaan

 

Echtscheiding
Tags: 
Alimentatie, Onderhoudsgeld, Onderhoudsuitkering, Groepsverzekering, Pensioen, Fiscaliteit
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen