“Na 30 jaar huwelijk zijn we sinds 1 jaar echtgescheiden. Mijn ex gaat in juli met pensioen en dan passeert hij via de kassa; hij heeft immers een groepsverzekering. Nu heb ik opgevangen dat ik aanspraak kan maken op een deel van het kapitaal. Is dat zo, want tijdens de opmaak van de EOT-overeenkomst bij de notaris werd daar met geen woord over gerept. Wat moet ik nu doen?”

Verlies niet meer te herstellen

Bij navraag blijkt dat het koppel gehuwd was zonder huwelijkscontract en dat de notariële scheidingsakte vermeld dat ‘alles werd geregeld en elk op de hoogte was van datgene waarop aanspraak kon gemaakt worden’.
Het is dus voor mevrouw een verloren zaak; ‘vijgen na Pasen’ dus.

Toch jammer dat mevrouw niet goed werd geïnformeerd. Ze verdenkt haar man ervan dat deze wist dat zij op een deel van zijn groepsverzekering aanspraak kon maken. Het onderwerp kwam echter niet aan bod. De bemiddelaar heeft er niets over gezegd, ook de notaris niet.

Regelmatig krijgen we bij NEO Bemiddeling vragen over wat er hoe moet of kan ingeval van een echtscheiding en het bestaan van een groepsverzekering, bij één of beide partners.

In welke gevallen kan er aanspraak gemaakt worden op een deel ervan? Hoe wordt dat deel bepaald? Wat is het bruto bedrag en hoe wordt het netto berekend?

Maar voor alle duidelijkheid: een huwelijkspartner kan bij echtscheiding onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een bepaald deel van de opgebouwde reserve (al of niet ook de winstdeelname) tijdens de periode van het huwelijk.
Echter enkel in die gevallen dat er geen sprake is van een huwelijksstelsel scheiding van goederen.
Ook wettelijk en feitelijk samenwonenden kunnen geen aanspraak maken.

Belangrijk is dat koppels goed worden geïnformeerd en een juist en volledig antwoord krijgen op onder meer de navolgende vragen.
Daar zorgen de federaal erkende bemiddelaars Eric De Corte en Cindy Capelleman van NEO Bemiddeling voor, zodat koppels in scheiding, met kennis van zaken de meest aangewezen beslissingen nemen.

Groepsverzekering: antwoord op welke vragen?

 • Hoe wordt het bedrag berekend dat de andere partner toekomt?
 • Met welke waarde in het jaarlijks attest wordt rekening gehouden?
 • Wat als de groepsverzekering al voor het huwelijk bestond?
 • Hoe bereken je in dat geval dan het bedrag dat bij de scheiding in aanmerking dient genomen om een verdeling te maken?
 • Wat als beide huwelijkspartners een groepsverzekering hebben: is er dan een verrekening?
 • Zijn er fiscale aspecten verbonden aan een verdeling?
 • Wat als de ene partner ambtenaar is en de andere loontrekkende; wat is dan billijk als men rekening houdt met het te verwachten bedrag aan wettelijk pensioen?
 • Is het berekend bedrag een bruto of een netto bedrag?
 • Speelt het tijdstip van uitbetaling een rol om de hoogte van de inhoudingen te bepalen? 
 • Varieert het percentage van inhouding bij uitbetaling bij onmiddellijke betaling of  ingeval van uitgestelde betaling op  de wettelijke pensioenleeftijd?
 • Wat heeft het Hof van Cassatie hierover beslist? Moeten jullie daar rekening mee houden?
 • Kan de verzekerde vroegtijdig cashen? Hoe dit voorkomen en hoe ga je dat als ex weten?
 • Wat als de verzekerde (en dus ex) voortijdig komt te overlijden, heb ik dan als ex-echtgenoot nog recht op het deel dat me werd toegezegd bij de onderhandelingen voorafgaand aan de inleiding van de scheiding? Hoe wat formuleren op een juridisch sluitende wijze in de EOT-overeenkomst?
 • Moet de verzekeringsmaatschappij op de hoogte worden gebracht? Zo ja van wat?
 • Doet die verzekeringsmaatschappij  iets met die informatie?
 • Wat als de verzekeringsmaatschappij niet reageert of de polis niet wil of kan opdelen?
 • Hoe zeker kun je als ex zijn dat je het afgesproken bedrag ontvangt ingeval van uitgestelde betaling?

Deze en nog meer vragen steken de kop op en krijgen een afdoend antwoord bij NEO Bemiddeling.

Bij bemiddeling: het belang van juiste informatie; ook voor wat groepsverzekering betreft

Het is dan ook belangrijk dat koppels die gaan scheiden de juiste informatie ontvangen, zodat ze de best mogelijke beslissingen nemen. Juiste en volledige informatie dus, daarover gaat het.
Pas als je goed geïnformeerd bent is het mogelijk om met kennis van zaken ‘goede’ beslissingen te nemen.
Dit voorkomt later naargeestige gevoelens en ergernissen.

Bovendien is het zo dat als je weet waar je aanspraak kan op maken, dit niet betekent dat je dit ook doet.
Maar je kan het eventueel wel mee in overweging nemen om tijdens de bemiddeling en onderhandeling te ‘schuiven’ met andere zaken die dienen geregeld.

Bemiddeling biedt die mogelijkheden.  Bij een rechtsgang en vechtscheiding gaat de bijl er in; wie wordt daar beter van?

Hof van Cassatie – 30 november 2012

Het hervormde huwelijksvermogensrecht dat op 1 september 2018 in voege ging, regelde NIET het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van groepsverzekeringen. Een (nieuwe?) regeling voor de groepsverzekering met een verduidelijking van de toepassingsregels zou kaderen in de pensioenhervorming en werden om deze reden niet geregeld door de hervorming van het huwelijksvermogensrecht op 1 september 2018. Maar de pensioenhervorming laat op zich wachten, dus ook de pensioensplit waarover jaren geleden al sprake was. Dus per datum 4 mei 2020 kan men zich bij scheiding beroepen op de uitspraak van het Hof van Cassatie, waarvan hierna de samenvatting 
Een verplichte groepsverzekering gesloten door de werkgever ter financiering van een aanvullend pensioen dat wordt betaald bij het bereiken van een bepaalde leeftijd door de aangeslotene, beoogt in een aanvullend inkomen te voorzien. Zelfs al worden de bijdragen gedeeltelijk betaald door de werkgever en niet op het loon ingehouden, zijn ze een voordeel dat de werknemer uit hoofde van zijn arbeidsovereenkomst verkrijgt en maken zij deel uit van zijn inkomen uit arbeid. In de mate dat zij opgebouwd zijn met bijdragen betaald tijdens het huwelijk, zijn de prestaties van een dergelijke verzekering aanwinsten die krachtens artikel 1498 Burgerlijk Wetboek zoals van kracht vóór de vervanging bij artikel II van de wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van de echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels gemeenschappelijk zijn. De omstandigheid dat de groepsverzekering voor een aanvullend pensioen werd aangegaan voor het huwelijk en het aanvullend pensioen pas na het huwelijk werd uitgekeerd, doet hieraan geen afbreuk.

NEO Bemiddeling ontzorgt jullie.

Maak gebruik van de rijke ervaring van de NEO-bemiddelaars!

Blijf niet met vragen zitten, maar maak dus nu een afspraak.

Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
Groepsverzekering, scheiden, scheiding, gescheiden, echtscheiding, Huwelijksvermogensrecht, Regeling, Verzekeringen, Pensioen
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen