Bij een echtscheiding of het beëindigen van een samenwoning is het zaak om ook te letten op het thema ‘verzekeringen’.  Bij NEO Bemiddeling komen alle verschillende verzekeringen ter sprake en maken koppels in scheiding duidelijke afspraken. Later geen verrassingen of zaken die vergeten zijn. Bemiddelen... tot in de puntjes. 

Alle soorten van verzekeringen verdienen aandacht bij het regelen van een scheiding. Jullie hebben allicht diverse verzekeringspolissen lopen, dus hoe moet dat bij scheiding met de woningverzekering (gebouw  en inboedel), familiale verzekering, rechtsbijstandsverzekering, autoverzekering, hospitalisatieverzekering, pensioenspaarverzekering, levensverzekering, schuldsaldoverzekering, groepsverzekering,… En komt er ja dan neen een alimentatieverzekering?

NEO Bemiddeling “ontzorgt” jullie bij scheiding van alle kopzorgen!

Administratief dient immers één en ander geregeld. Deze en andere vragen steken de kop op:

  • - Welke soort verzekeringen hebben we in onze verzekeringsportefeuille?
  • - Wat hoe aanpassen?
  • - Bij wie moet ik zijn? Om wat te vragen?
  • - Moet ik die verzekering wel behouden?
  • - Welke nieuwe polissen aangaan?
  • - Wat met de begunstigde?

Als ervaren bemiddelaar zorgen wij voor een duidelijke uitleg zodat scheidende koppels –die al genoeg aan hun hoofd hebben- “ontzorgd” worden. Voor alle duidelijkheid: NEO Bemiddeling is geen verzekeringsmakelaar.

Voor welke verzekeringen zeker iets doen?

Hierna een opsomming van verzekeringspolissen die zeker moeten worden aangepast en mogelijks nopen tot het aangaan van nieuwe polissen.

Woningverzekering (gebouw en inboedel)

Wie het huis overneemt met de toebedeling draagt verder de kost van de woningverzekering, maar dient er ook voor te zorgen dat de brandverzekering op naam komt van de enige 'nieuwe' eigenaar. 
Ook als de woning in onverdeeldheid blijft dienen partners zich uit te spreken over het al of niet verdelen van de verzekeringspremie; het betreft immers een eigenaarskost. Zolang de woning beider eigendom is, blijft de woningverzekering op beide namen behouden. De partner die een andere woning betrekt dient uiteraard in eigen naam een nieuwe woningverzekering aan te gaan.

Familiale verzekering

Na de scheiding is het meer dan aangewezen dat elke partner een eigen familiale verzekering aangaat, voor de kost moet je het niet laten, ongeveer 100€/jaar.
Weetje: voor schade die kinderen tot hun achttiende aanrichten, zijn beide ouders samen aansprakelijk. Het hangt van het slachtoffer af tot welke verzekeringen (vader of moeder) deze zich richt. 

Rechtsbijstandverzekering

Slaat niet meer op het gehele gezin vermits er twee nieuwe gezinnen zijn ontstaan. Dus wie houdt de bestaande en wie gaat een nieuwe polis aan?

Autoverzekering

Na toebedeling van de voertuigen dient men er ook voor te zorgen dat de autoverzekering op naam staat van de eigenaar van het voertuig. Denk ook aan wat historisch voorzien werd inzake bvb mede-bestuurder of occassionele bestuurder.

Hospitalisatieverzekering

Soms is dit een extra legaal voordeel bij één van de partners, of wordt ervoor betaald op gezinsniveau. Maar na de scheiding ontstaan er twee gezinnen. Het is dan ook belangrijk te weten vanaf wanneer de andere partner niet meer door de polis wordt gedekt en met welke polis de kinderen zijn verzekerd. In dit verband dient men oog te hebben voor een mogelijke nieuwe wachttijd van bvb 6 maanden alvorens gedekt te zijn. Neem dus tijdig contact met de verzekeringsmaatschappij zodat u niet onverwacht voor problemen komt te staan. Ziekenhuisrekeningen kunnen immers flink oplopen. Er zijn echter ook andere oplossingen om de wachttijd gedekt te zien; bemiddelaar Cindy en Eric van NEO Bemiddeling informeren jullie.

Pensioenspaarverzekering

Kijk na wie de begunstigden zijn, zowel bij leven als bij overlijden. Pas zonodig de namen van de begunstigden aan zodat bij overlijden van de verzekeringnemer na de scheiding, de kapitalen gaan naar diegene die de verzekeringnemer wenst. 

Levensverzekering

Deze hebben een verzekeringnemer en een begunstigde. De verzekeringnemer is de persoon op wiens hoofd het contract is afgesloten . De begunstigde is de persoon aan wie de uitbetaling van het kapîtaal toekomt, bij leven en overlijden.
Onderscheid dient gemaakt naargelang het huwelijksvermogenstelsel, hierna de principes:

  • Ingeval van scheiding van goederen werden de premies betaald vanuit het eigen vermogen van de verzekeringnemer. Aldus komt ook de uitkering van het kapitaal van de levensverzekering de verzekeringnemer toe.
  • Ingeval van gemeenschap van goederen of wettelijk stelsen en het kapitaal niet voor de scheiding werd uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij, is de netto-afkoopwaarde van het verzekeringscontract een eigen goed van de verzekeringnemer. Er moet wel een vergoeding betaald worden aan het gemeenschappelijk vermogen als de premies met gemeenschappelijke gelden betaald werden. Bij scheiding kan dus de andere partner een compensatie vragen in de vorm van de helft van de betaalde premies.

Schuldsaldo-verzekering

Indien er een openstaande hypothecaire schuld is, dan is er soms een schuldsaldo-verzekering die met jaarpremies wordt betaald. Die verzekering kan verscheidene vormen hebben en al naargelang de bestemming van de gezinswoning zijn er specifieke regelingen. Het is niet mogelijk om alle gevallen in dit blogartikel op te lijsten en te bespreken; bemiddelaar Eric en Cindy Van NEO Bemiddeling informeren jullie.

Groepsverzekering

Voor dit onderwerp verwijs ik naar het blogartikel "Deel ik in de groepsverzekering van mijn partner bij echtscheiding?"; zie deze link.

Zorgverzekering

Voor sommige verzekeringen dient niets te gebeuren. Dit is het geval voor de zorgverzekering omdat deze administratief gekoppeld is aan de persoon zelf. Andere verzekeringen volgen het risico.

Alimentatieverzekering

Wensen partners in de scheidingsregeling te voorzien in een verzekering ingeval de alimentatiebetaler overlijdt? Geen alledaagse verzekering maar het is mogelijk om een verzekering af te sluiten voor onderhoudsbijdragen voor de kinderen als een co-ouder overlijdt, maar ook voor maandelijkse onderhoudsuitkeringen ingeval van persoonlijk onderhoudsgeld voor een partner. NEO Bemiddeling oppert deze mogelijkheden. Alles kan worden verzekerd maar tegen welke prijs en voorwaarden. Daarom dat partners zich dienen te wenden tot hun verzekeringsmakelaar om te peilen naar de mogelijkheden om desgevallend dergelijke verzekering af te sluiten.
Uiteraard dient tijdens de bemiddeling besproken welke dekking (aard van de kosten of bedrag) in aanmerking komt en hoe de betaling van de premies wordt geregeld. Is dit een kost voor de betaler, wordt de kost van de premie gedeeld tussen partners, is het puur een zaak van de partner die begunstigde van de alimentatie is? 

In een bemiddeling kunnen partners om diverse redenen afwijken van wat gangbaar is; al naargelang wat het scheidend koppel opportuun acht en rekening houdend met het al of niet bestaan van huwelijks- of samenlevingscontracten.

Cindy en Eric van NEO Bemiddeling gidsen jullie doorheen het mijnenveld

Blijf dan ook niet met vragen zitten, maar maak nu een afspraak.
Keuze uit 2 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

-         via telefoon 03 535 30 01 of

-         via het contactformulier 

Eens te meer dit advies: "Wees goed geïnformeerd dan pas kan je de best mogelijke beslissing nemen!"

Op Cindy en Eric van NEO Bemiddeling kan je vertrouwen én bouwen

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
Verzekeringen, scheiden, scheiding, echtscheiding, Regeling
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen