Regelmatig krijg ik mails met vragen of het bedrag aan onderhoudsgeld voor de kinderen redelijk is, of het genoeg is.

Want… en dan volgt een heel verhaal. Recent een vraag van een vader, of 170€ voor een kind van 6 jaar een eerlijk bedrag is of betaalt hij teveel?

Alimentatie: geen nattevinger werk!

Op basis van enkele rudimentaire gegevens in een mail is het echter onbegonnen werk om de vraag van die man te beoordelen. 
Ik merk immers op dat nog steeds veel scheidende koppels een bedrag bepalen zonder dit te staven en te onderbouwen. Laat staan dat zelfs een berekening wordt gemaakt waarbij wordt rekening houdend met bvb de ongelijkmatig verdeelde huisvesting (verblijfsregeling) en het ongelijk bedrag aan globale middelen van de partners.
Vaak wordt zelfs nog gebruik gemaakt van de weinig zeggende wettelijke termen 'opvoeding, levensonderhoud, ontplooing'. Of worden enkel sommige buitengewone kosten vermeld met als gevolg dat verondersteld wordt dat alle andere kosten gedekt worden door een onderhoudsbijdrage die vaak zelfs niet eens wordt berekend.
Ook vallen sommige scheidende partners nog uit de lucht dat onder bepaalde voorwaarden de betaalde onderhoudsgelden (ook deze van de buitengewone kosten) aftrekbaar zijn van het inkomen dat wordt aangegeven in de personenbelasting. Aftrekbaar enkel als ouders uitdrukkelijk niet opteren voor fiscaal co-ouderschap hetgeen enkel mogelijk is bij gelijkmatig verdeelde huisvesting.

Er is dus nog heel wat werk aan de winkel om scheidende ouders een degelijk model aan te reiken waardoor alle latere discussies omtrent geldzaken worden vermeden..
Via de website van NEO Bemiddeling trachten we al zoveel mogelijk informatie te verstrekken, maar een gesprek is zoveel nuttiger en ook meer waardevol.

Een recent voorbeeld van een mail: volstaat 170€ ?

Woordelijk weergegeven ziet die er als volgt uit:

“Ik en mijn vriendin waren feitelijk samenwonend en zijn 2,5 jaar geleden uit elkaar gegaan.
Wij hebben samen een zoontje dat net 6 jaar geworden is waar ik nu gedurende al die tijd 170 euro per maand voor betaal. Schoolkosten zou ik ieder de helft van betalen bovenop de 170 euro.
Ik ga het kind ook altijd halen en terugbrengen (ook al heeft zij zelf een auto) en hij blijft bij mij van zaterdagmorgen 11uur tot zondagnamiddag 16uur en in de grote vakantie blijft hij een week bij mij omdat het voorlopig niet anders kan. Ik heb een netto inkomen van 2200 euro per maand en zij heeft een voorlopige invaliditeitsuitkering en woont in een woning van het ocmw.
Nu is mijn vraag: is dit een eerlijk bedrag of betaal ik hiervoor teveel, aangezien zij vindt dat ik nog te weinig betaal?”

Hoe een bedrag aan alimentatie bepalen?

Als je bovenstaande mail leest: welke reactie komt er dan bij je op?
Om een idee te geven wat mijn antwoord was op die mail, geef ik de inhoud hierna weer.
Het geeft je inzicht in wat er komt zien bij het bepalen van alimentatie. Het is dan ook meteen duidelijk dat het onmogelijk is om op basis van de karig verstrekte informatie een goed antwoord te kunnen geven aan de vraagsteller. Ik antwoordde het navolgende:

“Op basis van de door u verstrekte informatie kan ik niet beoordelen of 170€ volstaat. Immers er zijn tal van factoren die de hoogte van een bedrag aan onderhoudsbijdrage bepalen.
Hebben jullie een ouderschapsovereenkomst waarin onder meer beschreven is welke kosten maandelijks dienen gedekt met dit bedrag? Maw:

  • Wat is het bedrag ter compensatie van de verblijfsgebonden kosten: jij hebt het kind in tijd minder dan uw ex, bovendien zijn uw beroepsinkomsten hoger.
  • Welke niet-verblijfsgebonden kosten zijn voorzien om maandelijks te dekken?
  • De twee vermelde soorten kosten (verblijfs- en niet-verblijfsgebonden) zijn bepalend om de omvang van de maandelijks onderhoudsbijdrage te bepalen. 
  • Welke kostenelementen werden weerhouden als buitengewone kosten? Enkel schoolkosten? Er zijn nog tal van andere kosten met een buitengewoon karakter: kosten waarvan men niet van tevoren weet of ze er zullen zijn en ook niet wat ze dan zullen kosten.
  • Werd er bij de berekening van de alimentatie (170€) rekening gehouden met het verschil in inkomen? Immers de kosten van het kind worden normaal gezien verdeeld tussen beide ouders volgens draagkracht, maw in verhouding en in evenredigheid met het globale inkomen en dus de globale middelen van elke ouder (wet van 19/3/2010).
  • Welke bestemming krijgt het kindergeld en wordt dit ja dan neen verrekend met de verblijfs- en/of nietverblijfsgebonden kosten van de kinderen?
  • Nog een element dat in aanmerking dient genomen: welke afspraken zijn er over de fiscaliteit? Wie heeft het kind ten laste en wie brengt de betaalde alimentatie jaarlijks in mindering van het inkomen in het personenbelastingsformulier? Immers er is geen fiscaal co-ouderschap mogelijk gelet de ongelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind.

Een onvolledig antwoord dat je al een idee geeft wat er bij de bepaling van een bedrag aan alimentatie komt zien. Je zal begrijpen dat ik via mail onmogelijk een goed antwoord kan geven.

Als je meer duidelijkheid wenst is het nodig dat je een afspraak maakt, liefst samen met uw ex. Jullie krijgen dan een meer volledige uitleg dan hetgeen in mijn mailantwoord staat. Ik geef jullie een helder model van kosten indeling voor het bepalen van een mogelijk bedrag aan alimentatie, geef een omstandige uitleg over de fiscaliteit, maak een berekening van het bedrag aan alimentatie, en jullie krijgen een gedetailleerde tekst vervat in een schriftelijke overeenkomst."

Voor wie een eerlijke aanvaardbare kostenregeling wenst

Voor wie meer wil weten over alimenatie / Onderhoudsgeld voor de kinderen, fiscaliteit, berekening enz, die zijn bij NEO Bemiddeling aan het juiste adres. Maak een afspraak en neem contact op via mail info@neobemiddeling.be of via telefoon 03 535 30 01.

Wil je vooraf goed op de hoogte zijn of gewoonweg je informeren? Dat kan, heel uitgebreid zelfs, door te grasduinen op de website http://www.neobemiddeling.be/
Ga naar blog en klik op één van de zoekwoorden - Tags - rechts op je scherm.
Voor wat alimentatie betreft klik dan op: alimentatie, onderhoudsgeld, fiscaliteit, ouderschapsplan, kindrekening.
Informatie op maat: gratis, zomaar te grabbel.

Tips voor een goede ouderschapsovereenkomst / ouderschapsplan

Dus geen touwgetrek, niet zomaar een bedrag noemen maar samen met de ervaren NEO bemiddelaar bepalen welke kosten maandelijks dienen gedekt te worden door het kindergeld en welke aanvullende financiële bijdrage van elke partner nodig is.
Verder welke buitengewone kosten zullen worden afgerekend op maandbasis en op basis van reële cijfers gestaafd met bewijsstukken.
Gaan we gebruik maken van een kindrekening of niet?
Bij wie worden de kinderen gedomicilieerd?
En hoe zit dat met het fiscaal voordeel kinderen ten laste?
Wordt er rekening gehouden met een stijging van de kosten van de kinderen naarmate ze ouder worden? Zo ja, welke mogelijkheden zijn er?

Al jullie vragen worden tijdens de afspraak klaar en duidelijk beantwoord door ofwel Cindy Capelleman of Eric De Corte.

Samen tot overeenstemming komen

Samen oplossingen vinden om alle kosten van de kinderen te betalen

Blijf niet met vragen zitten, maak een afspraak: neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

Auteursrecht

 

Ouderschapsbemiddeling
Tags: 
Alimentatie, Onderhoudsgeld, Fiscaliteit, Ouderschapsplan, Regeling, Scheiden?
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen