Jan en Mia vragen NEO Bemiddeling of bemiddeling  voor hen de ‘beste’ keuze is, waarom ze voor NEO zouden kiezen en meteen ook de vraag hoe een bemiddelingstraject verloopt.

Kiezen we voor bemiddeling of niet?

In antwoord op de eerste vraag hebben we Jan en Mia verwezen naar de zelftest die ze kunnen vinden via deze link. Het resultaat van de zelftest geeft duidelijk aan of bemiddeling voor hen de aangewezen weg is om hun scheiding respectvol te regelen.

Waarom voor NEO Bemiddeling kiezen?

Op de vraag waarom het koppel voor NEO Bemiddeling zou kiezen, benadrukten we het belang van het goed geïnformeerd worden, op hun maat en over alle aspecten die bij een scheiding komen kijken. Ze krijgen antwoorden op al hun vragen en moeten niet zelf op zoek naar informatie bij bvb de boekhouder, fiscalist, advocaat of notaris. NEO Bemiddeling biedt ‘alles onder één dak'.
NEO zorgt ook voor een snelle regeling maar benadrukt dat het belangrijker is een goed akkoord te hebben dan dat het traject twee weken vroeger wordt beëindigd. Hopelijk scheiden Jan en Mia maar één maal in hun leven en is het dus van het grootste belang dat er een kwalitatieve scheidingsregeling is, evenwichtig en duurzaam. We maakten hen ook attent op de vele nuttige informatie die ze op de NEO website kunnen vinden, de getuigenissen van klanten en de tevredenheidsscore van 9,1/10.

Aanpak en verloop van een bemiddelingstraject bij NEO Bemiddeling

Op de vraag hoe een bemiddelingstraject verloopt hebben we Jan en Mia attent gemaakt op de link waar de aanpak van de bemiddeling en een stappenplan duidelijk aangeeft hoe wat in welke fasen verloopt.

Via telefoon gaven we Jan en Mia extra toelichtingen zodat ze op hun tijd met kennis van zaken konden beslissen om hun scheiding te regelen volgens een duidelijk plan en tijdlijn. Hierna enkele toelichtingen bij de uitleg die ze op de website konden lezen.

Informatiegesprek

Tijdens een eerste afspraak nemen we Jan en Mia als ’t ware mee in een helicoptervlucht. We luisteren naar hun verwachtingen en geven antwoord op hun meest dringende vragen en noden. Het informatief gesprek geeft vooral ook antwoord op wat in een scheidingsregeling moet en kan voorkomen, en vooral ook wordt het ‘hoe’ uitgelegd. Zo’n gesprek duurt ongeveer 1,5 à 2 u. Zo zijn ze optimaal geïnformeerd en kregen wij als bemiddelaar ook zicht op hun situatie zodat we de kosten van het bemiddelingstraject kunnen bepalen.

Eerste ontwerp overeenkomst

Eéns het bemiddelingsprotocol getekend en de betaling ontvangen, zendt NEO Bemiddeling al een eerste ontwerp aan Jan en Mia. Hierin lezen ze wat mondeling werd toegelicht. Het is voor hen een houvast en gids. Met de kleuraanduidingen die we maken vergemakkelijken we voor het koppel de beslissingen die dienen genomen.

Bemiddelingsgesprekken

Met Jan en Mia worden alvast twee gespreksdata afgesproken, met een tussentijd van twee weken. Tijd die nodig is om rustig het eerste ontwerp van scheidingsregeling te lezen en de acties te ondernemen die we hen hebben toegelicht. Tijdens de bemiddelingsgesprekken worden stapsgewijs alle elementen van een regeling uitgewerkt.

De nodige tijd wordt besteedt aan de ouderschapsovereenkomst met aandacht voor de gezamenlijke uitoefening van het gezag en wat dit concreet inhoudt. De verblijfsregeling en de kostenregeling worden opgemaakt met als sluitstuk een ouderschapsplan. Uiteraard maken we berekeningen van het bedrag aan alimentatie dat dient om de kosten van de kinderen te dekken; een duidelijk model wordt hen uitgelegd met aandacht voor de bestemming van het kindergeld, al of niet een kindrekening, belang van domicilie, fiscale aspecten, draagkrachtverhouding, en zo meer.
We maken ook de nodige berekeningen van bvb het bedrag aan opleg dat dient betaald door Jan aan Mia omdat Jan hun gezinswoning overneemt. Jan krijgt meteen ook zicht op het totale kostenplaatje: verdeeltaks (miserietaks) én alle andere kosten.
Maar er worden ook berekeningen gemaakt voor de groepsverzekeringen van Jan en Mia.
Mia maakt geen aanspraak op een betaling door Jan van persoonlijk onderhoudsgeld voor haar, zodat een uitleg en berekening niet nodig is.

Aangepast ontwerp overeenkomst

Na elke gesprek ontvangen Jan en Mia een update van het ontwerp van de scheidingsregelingsovereenkomst. Zo groeit gaandeweg het ontwerp tot een finale versie.

Finale versie overeenkomst

Uiteindelijk is er dan een finale overeenkomst. Een uittreksel over de rubriek onroerende goederen wordt gezonden aan de notaris van hun keuze, voor het opmaken van de notariële akte ingeval van overname van de woning of de beslissing om de woning samen in onverdeeldheid te houden. NEO houdt de vinger aan de pols en ziet toe op de overeenstemming van de inhoud van de scheidingsregeling met de notariële akte onroerend goed.
Als het dossier volledig is, met alle nodige bijlagen (ook attesten en afschriften) zorgt NEO voor de inleiding van de echtscheiding en de homologatie bij de rechtbank.

Hoe lang duurt zo’n bemiddelingstraject?

De tijd die nodig is om tot een evenwichtig akkoord te komen. Dit varieert al naargelang de complexiteit en de mate van overeenstemming tussen de partners. Gemiddeld genomen zijn er drie gesprekken nodig, gespreid over een periode waarover het koppel beslist.

Heldere uitleg en warme begeleiding ontzorgt koppels in scheiding

Neem contact met NEO Bemiddeling, dat kan:

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
scheiden, scheiding, echtscheiding, Regeling
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen