In het federaal regeerakkoord van 9 oktober 2014 staat op pg 47 in de rubriek 3.3. Sociale bescherming en armoedebestrijding, subrubriek 3.3.3. Armoede na echtscheiding, het navolgende: “De regering zal maatregelen nemen met het oog op een meer objectieve en transparante berekening van de onderhoudsuitkeringen, zowel voor de alimentatie voor kinderen als voor de gewezen partner. Tevens zal de regering ervoor zorgen dat het misbruik wordt weggewerkt dat zich kan voordoen bij het zich onvermogend laten verklaren.”

Vandaag verklaarde staatssecretaris voor Armoedebestrijding Sleurs (N-VA) in “De Ochtend” op Radio 1, dat ze het systeem van alimentatie wil hervormen om te vermijden dat mensen na de echtscheiding in de armoede belanden. Daarom wil ze al het nodige doen om een regeling uit te werken voor de onderhoudsuitkering.

Regelen van "levensonderhoud" na echtscheiding is iets anders dan een Win-for-life

Onderhoudsuitkering staat voor persoonlijk onderhoudsgeld dat betaald wordt na de echtscheiding, door één partner aan de andere partner. Bedoeling van de wetgever in de huidige wetgeving is “om de uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding te regelen”. Verscheidene artikels in de wet spreken hierover. Meest belangrijk is art. 301 van het Burg. Wetboek. In grote lijnen en bondig samengevat komt het er op neer dat:

  • Een behoeftige ex-echtgenoot (dus geen voormalig wettelijk samenwonende!) in principe onderhoudsgerechtigd is;
  • Dat m.a.w. de andere ex-echtgenoot een onderhoudsuitkering kan verschuldigd zijn ten voordele van de behoeftige ex-partner;
  • Het bedrag van zo’n uitkering wordt bepaald op basis van de ‘staat van behoefte’ van de zwakste economische partner;
  • De omvang van het bedrag  wordt bepaald rekening houdend met de inkomsten en de mogelijkheden en met de economische terugval van de economische situatie van de onderhoudsgerechtigde;
  • Dat de maximum termijn van betaling gelijk is aan de duurtijd van het huwelijk.
  • Ter nfo: een rechter houdt uiteraard ook rekening met het potentieel 'verdienvermogen' van de 'behoeftige' partner.

Geen uniforme berekeningsmethode voor bepaling van onderhoudsuitkering

Nergens in de wet staat echter bepaald hoe het bedrag dient berekend. M.a.w. de wetgever heeft niet beschreven met welke factoren er dient rekening gehouden om de omvang van dit bedrag concreet te bepalen. Er is dus geen berekeningsmethode voorzien, en er zijn ook geen specifieke modellen of tools voorzien. Dit verklaart waarom er zo’n grote verschillen zijn in de bepaling en de toekenning van persoonlijk onderhoudsgeld in de diverse rechtbanken. Het is de beoordeling door de rechter in persoon die oordeelt. Het hoeft geen betoog dat de visies van de rechters niet gelijklopend zijn en er dus zelden een touw valt vast te knopen aan de bedragen die worden uitgesproken. Het kan meevallen of tegenvallen, zowel voor diegene die een onderhoudsuitkering wordt toegekend alsvoor diegene die moet betalen. Er is dus nood aan een bijsturing en het is goed dat thans woordelijk in het regeerakkoord staat ingeschreven dat er werk van zal gemaakt worden.

Akkoorden in een EOT-scheidingsovereenkomst

In scheidingsovereenkomsten echtscheiding onderlinge toestemming – EOT, komt het in mijn praktijk regelmatig voor dat scheidende partijen tot overeenstemming komen over een bedrag dat zal worden betaald (maandelijks of in de vorm van een eenmalig kapitaal), gedurende een welbepaalde periode, en (al of niet) gekoppeld aan bijkomende voorwaarden inzake bvb evolutie van de inkomsten van beide partners. Altijd worden bepalingen opgenomen in de scheidingsovereenkomst die voorzien in een aanpassing van het bedrag wanneer de onderhoudsgerechtigde hertrouwt, of wettelijk samenwoont of dat kan worden aangetoond  dat er een gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd. Het in stand houden van een LAT-relatie en zogezegd niet samenwonen, biedt dus geen zekerheid om de initieel overeengekomen onderhoudsuitkering te behouden. Ook wordt er voorzien in ofwel een lineair bedrag of een degressief bedrag. In de gevallen dat de pensioenleeftijd in de periode van betaling valt, wordt er enerzijds bijkomend rekening gehouden met de terugval in mogelijkheden van de betaler; maar anderzijds heeft de pensioengerechtigde onderhoudsgeldontvanger ook een terugval. het is dus zaak om een evenwicht en akkoord te bemiddelen.

Informeer u goed en let op de fiscale aspecten

Het is niet mogelijk om in een blogartikel meer technisch in detail te gaan. Weet wel dat een ervaren bemiddelaar jullie terdege kan informeren en begeleiden. En dat er verscheidene mogelijkheden zijn om de fiscale last die drukt op de ontvanger van de uitkering te verlichten, in samenspraak met de betaler die ook een aanzienlijk fiscaal voordeel kan verwerven. De betaling van een gekapitaliseerd onderhoudsgeld, al of niet gespreid over meerdere jaren, al of niet in combinatie met maandelijkse bedragen; is mogelijk. Bemiddelaar Eric De Corte en Cindy Cappeleman berekenen nauwgezet jullie fiscale voordeel en zetten jullie samen op weg naar een akkoord waarmee beide partijen vrede hebben.

Maak een afspraak met uw NEO bemiddelaar Eric De Corte of Cindy Cappeleman en REGEL UW SCHEIDING WIN-WIN !!

Eerder schreef ik al verscheidene artikels over de pensioensplit en over de kapitalen van groepsverzekeringen; verwacht mag worden dat deze regering werk zal maken van een uniforme aanpak van al deze elementen. De vraag is ook of onderhoudsuitkering zal worden beperkt tot echtgescheidenen of dat men dit ook zal uitbreiden naar gescheiden wettelijk samenwonenden. Ik volg de actualiteit op de voet en bericht jullie à la minute…

Blijf niet met vragen zitten, maar maak dus nu een afspraak.

Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
Alimentatie, Onderhoudsgeld, Onderhoudsuitkering, Groepsverzekering, Pensioen, Fiscaliteit
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen